Дары библиотеке

Бахтиярқызы Ж. Қарлығаш. Махаббат ескерткіші
Бахтиярқызы, Ж. Қарлығаш. Махаббат ескерткіші [Мәтің] : [әңгіме-хикаят] / Ж. Бахтиярқызы. - Алматы : Өнер, 2023. - 180 б. : сурет. - 1 000 дана. - ISBN 978-601-06-9119-3.
Аннотация: Қарлығаш есімді қаршадай қыздың үлкен тағдыр жолына бастайтын жүрегіндегі махаббат жыры, нәзік сыры, асқақ арман-ойлары "Қарлығаш (Махаббат ескеткіші)" атты хикаят-әңгіменің өзегіне айналған. Қарлығаш қыздың атасымен бөлісер балауса сезім-ойлары, келе-келе күрмеуі қиын өмір жайындағы сауалы сан мың толғаныстарға ұласады: ұлдың ұядан, қыздың қиядан қия баспас жолына серік болар сенімді сертті, отансүйгіштік сезімды ата мен бала арасындағықарапайым диалогпен өрбіте отырып, өскелең де өрісті ойларға жетелейді. Атасы мен анасын ардақтау арқылы Алаш елін білуге үйретеді.

Бұл хикаят махаббат жайлы ғана емес... Сырлы сезімненБөлек тарикты да, салт-сананы да, тәлім тәрбиені де сөз етеді, келешекке үн тастайды.

Тоқетері, "Бойтұмарың не, ой құнарың қайдан" деген сауалға іздесеңіз, "Қарлығаш (Махаббат ескерткіші)" хакият-әңгімесінен табасыз.

Бахтиярқызы Ж. Бәйшешек. Күрес. Сенім. Жеңіс
Бахтиярқызы Ж. Бәйшешек. Күрес. Сенім. Жеңіс [Мәтің] / Ж. Бахтиярқызы. - Алматы : Өнер, 2021. - 160 б. - 2 000 дана. - ISBN 978-601-209-195-3.
Аннотация: ...Қолына қалам ала салып өзінің ойына келгенін естелікетіп жазған жас баланың өмірі де адамзатқа үлгі болатын кезең келді қазір. Он жасында адам баласында сирек кехдесетін дертке ұшыраған кішкентай қыз ақ қағазға отыр салып, ойларынтөге бастады... Оған Жаратушыдан әуелде сызаттана түскен бір жарық сәулекеле-келе топтаса ұлғайып, түйдек-түйдек ойлардың тасқынына айналды. Ғайыптан келіп түсіп жатқан толағай тебіреністер жас баланы, ең алдымен, Құдайды тануға үйретті оған жалбарынабас иіп мықты Сеніммен, қайтпас күреспен - биік нәтіже - Жеңіске жетудің жолына алып шықты!

Қасирет шеге отырып қуанғанынан он жасар Жәмиляның жанарынан жас тамшылады... Табиғаттың да, тағдырының да ақпанның аязындай қарып тұрған қысқы әппақ ұлпаның бетін тесіп өткен мөп-мөлдір, ыстық көз жасы әп-сәттен соң-ақ мұзақты қақ қар бәйшешек боп оянды.

Бәйшешектер қауап өсті!.. Сөйтсек, Наурыз келген екен!Жаратушы құдірет кенеттен келген аурумен он жылдай арпалысып келе жатқан балаботаны азаптан құтқарып, тап-таза өмір айдынына тура Наурыздағыдай жаңартып, қайта алып шықты!

Әрқасыңыз бұл еңбектібас алмай оқып шығатындығыңызға біз күмәнсіз сенеміз. Ал, ең бастысы, автордың ғинаятқа тола ізгі ниеттері сіздің тағдырыңызға да тікелей әсер етеді.

Ендеше, тағдырмен жазылған "Бәйшешекті" қолынызға алыңыз. Оқыңыз...

Сәденов Қ. Сағыныш
Сәденов, Қ. Сағыныш [Мәтің] ; роман / Қ. Сәденов. - Қарағанды : [TENGRI Ltd], [2023]. - 424 б. - 50 дана.
Аннотация:
Из истории Великой степи (последняя четверть XVIII в.)
Из истории Великой степи (последняя четверть XVIII в.) [Текст] : сб. док. / [сост. В. А. Сирик ; под ред. З. Е. Кабульдинова]. - Алматы : Литера-М, 2020. - 544 с. : ил., табл. - (История и культура Великой степи. Рухани жаңғыру). - Имен. указ.: с. 471-480. - Географ. указ.: с. 481-486. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-80794-9-8.
Аннотация: В издании представлены документы по истории Великой степи в последней четверти XVIII века, раскрывающие политические, культурные, социально-экономические аспекты взаимоотношений народов сопредельных регионов России и Казахстана. В архивных материалах содержится переписка казахских владетелей с региональными властями по поводу решения насущных социально-бытовых проблем, запечатлен региональный опыт взаимодействия региональных властей царского правительства с казахским населением.

В сборнике приведены документы, выявленные из фондов Исторического архива Омской области, многие из которых не были ранее введены в широкий научный оборот и публикуются впервые.

Издание рассчитано на ученых-историков, преподавателей, докторантов, магистрантов, а также широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.

Национально-освободительное движение казахского народа в конце XVIII — начале XX веков
Национально-освободительное движение казахского народа в конце XVIII - начале XX веков [Текст] : сб. док. / [сост.: М. Р. Сатенов, Р. Е. Оразов, Н. Ы. Жетписбаев [и др.] ; ред. кол.: А. Т. Абдулина, З. Е. Кабульдинов, А. Т. Каипбаева [и др.]] ; МОН РК, Ком. науки, Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова ; М-во культуры и спорта РК, Центр. гос. арх. РК. - Алматы : Литера-М, 2019. - 640 с. : табл. - (История и культура Великой степи. Рухани жаңғыру). - Указ. имен: с. 560-593. - Указ. географ. назв.: с. 594-603. - Глоссарий: с. 604-608. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-80794-1-2.
Аннотация: В издании представлены архивные материалы, освещающие историю национально-освободительного движения казахского народа в конце XVIII - начале XX веков. Материалы сборника отражают ход национально-освободительной борьбы казахов в Западном Казахстане с 1785 по 1871 гг., восстания под руководством Кенесары Касымова 1837-1847 гг., а также событий 1916 г. Источниковой базой собранных документов послужили материалы архивов Республики Казахстан (ЦГА РК, АП РК) и Российской Федерации (АВПРИ, РГВИА, РГИА, ГАОрО, ИАОО). Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова и Центральный государственный архив Республики Казахстан выражают искреннюю благодарность специалистам и сотрудникам вышеуказанных казахстанских и российских архивных учреждений за оказанную помощь при выявлении и сборе документов.

Научное издание рассчитано на специалистов-историков, преподавателей вузов, докторантов, магистрантов и студентов, а также на широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.

Қазақстандағы ұлттық бірегейлікті сақтау мен нығайту ауқымындағы ұлт-азаттық қозғалыстар
Қазақстандағы ұлттық бірегейлікті сақтау мен нығайту ауқымындағы ұлт-азаттық қозғалыстар [Мәтің] : ұжымдық моногр. / [С. Ф. Мәжитов, Г. К. Көкебаева, О. Х. Мұхатова [ж.б.] ; ред. алқасы: З. Е. Қабылдинов, С. М. Борбасов, М. М. Қозыбаев [ж.б.]] / ҚР білім және ғылым М-лігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Базарбаева], 2020. - 688 б. - (Ұлы дала тарихы мен мәдениеті. Рухани жаңғыру). - 1 000 дана. - ISBN 978-601-80823-5-1.
Аннотация: Ұжымдық монографияда Ұлы Дала Еліндегі XVIII ғасырдың аяғы - ХХ ғасырдың бас кезіндегі ұлт-азаттық қозғалыстар мен қазақ зиялыларының ұлттық тұтастықты сақтаудағы күресінің тарихы зерделенеді. мәселені зерттеудің теориялық-методологиялық негіздері, тарихнамасы мен деректері талданады. Сырым Датұлы, Қайыпқали Есімұлы, Жоламан Тіленшіұлы, Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы, Кенесары Қасымұлы, Есет Көтібарұлы, Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған, сонымен қатар 1869-1870 жылдардағы Торғай, Орал облыстырындағы, Маңғыстау мен Жетісудағы көтерілістер туралы баяндалады. Азаттық қозғалыстағы зиялы қауым мен ислам діні өкілдерінің рөлі көрсетіледі. 1916 жылғы Торғай даласы мен Жетісудағы ұлт-азаттық күрес сипатталады.

Кітап тарихшыларға, өркетанушылар мен төл тарихқа қызығушыдық танытатын көпшілік оқырмандарға арналады.

Кушкумбаев С. Казахстан и Центральная Азия между вызовами из прошлого и грядущего
Кушкумбаев, С. К. Казахстан и Центральная Азия между вызовами из прошлого и грядущего [Текст] : [сб. ст., выступлений, интервью] / С. К. Кушкумбаев ; КИСИ при Президенте РК. - Астана : [КИСИ при Президенте РК], 2022. - 368 с. : фотоил. - 500 экз. - ISBN 978-601-80917-8-0.
Аннотация: Книга представляет собой сборник отдельных статей, выступлений и интервью разных лет казахстанского политолога и международника С. К. Кушкумбаева, посвященных вопросам внутренней и внешней политики Казахстана, региональному сотрудничеству и безопасности в Центральной Азии.

Издание адресовано специалистам в области международных отношений, политологам, а также широкому кругу экспертов и читателей.

Әлібаев И. Тарихта қалған нар тұлға
Әлібаев, И. Тарихта қалған нар тұлға [Мәтің] : (шығармалар жинағы) / И. Әлібаев ; [құраст. С. Құскенов]. - Алматы : Үш Қиян, [2023]. - 296 б. - 300 дана. - ISBN 978-601-7088-07-1.
Аннотация: Игібай Әлібаев - бүгінгі оқырманға беймәлім есім. Олай болатыны жарты ғасыр бұрын бір ғана жинағы жарық көрген ақын өмірден өткен соң шығармалары әдеби ортадан шет қалды. "Жоқтаушысы жоқтан сақтасын" - деген сөз бар. Демек, ақын мұрасының жарық көруіне атсалысқан жанашыр азаматтарға алғыс айтамыз. Бұл кітапқа өзі өмір сүрген кезендегі қоғам тынысы, елге, жерге деген сүйіспеншіліктен туған жырлары еніп отыр. Кітап көпшілік оқырманға арналған.
Польские спецпоселенцы в Северо-Казахстанской области (1936-1955 г.)
Польские спецпоселенцы в Северо-Казахстанской области (1936-1955 г.) [Текст] : сб. арх. док. и материалов / [сост.: Л. А. Гривенная, В. В. Чинишлов ; предисл. Л. А. Гривенная ; ред. кол.: З. Е. Кабульдинов, Ш. Б. Тлеубаев, А. Т. Капаева [и др.]] ; МНВО РК, Ком. науки, Ин-т истории и этнологии Ч. Ч. Валиханова. - Алматы : [Литера-М], 2022. - 384 с. : ил., табл., фотоил. - Имен. указ.: с. 331-352. - Географ. указ.: с. 353-361. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-08-2905-3.
Аннотация: В сборнике публикуются документы об административно высланных поляках в пределы Северо-Казахстанской области, охватывающие период с середины 1930-х до середины 1950-х годов.

В издании публикуются постановления, приказы, инструкции, распоряжения высшего руководства СССР и Казахской ССР, а также местных органов власти по депортации, репатриации, снабжению продовольствием и промышленными товарами польского населения, правах и обязанностях спецпоселенцев, правил выхода из гражданства СССР польских граждан, указания о взаимоотношениях местных органов власти с представительствами польского посольства в г. Петропавловске и Северо-Казахстанской области. Значительная часть документов представляет собой значительные списки польских семей, польских детей и престарелых, членов семей - участников Польской Армии, поляков, находящихся на спецпоселении. Новизна представленных документов заключается не только в отражении репрессивного законодательства и методах насильственного переселения поляков в Казахстан, но и - репрессивной политике советского государства по отношению к польскому населению в предвоенные и военные годы.

Публикуемые в сборнике более 200 документов из 10 различных архивов Казахстана будут интересны всем, кто интересуется историей репрессий в Казахстане и историей польских спецпереселенцев.

История Казахстана
История Казахстана [Текст] : учеб. для высш. учеб. заведений / [под ред. Е. А. Әбіл] ; МНВО РК, Ком. науки, Ин-т истории государства МНВО РК, Ин-т истории и этнологии Ч. Ч. Валиханова КН МНВО РК. - [Алматы] : [Алма], [2022]. - 352 с. : табл. - 500 экз. - ISBN 978-601-7342-91-3.
Аннотация: В учебнике История Казахстана для высших учебных заведений рассмотрены события с древнейших времен по сегодняшний день; выявлены исторические закономерности становления независимости; показаны особенности развития Казахстана.

Работа написана в свете новых методологических подходов и на основании данных, впервые вводимых в научный оборот для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Учебник подготовлен в рамках реализации научно-исследовательской программы № OR 11465459 "Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана".

Из истории Казахстана (XVIII — начало XIX веков)
Из истории Казахстана (XVIII - начало XIX веков) [Текст] : кол. моногр. / [авт.: М. Ж. Абдулов, А. К. Избаиров, З. Е. Кабульдинов [и др.] ; под ред. З. Е. Кабульдинова] ; МОН РК, Ком. науки, Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова. - Алматы : "Базарбаева", 2020. - 592 с. : ил., табл., карт. - (История и культура Великой степи. Рухани жаңғыру). - Библиогр.: с. 542-583. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-80823-4-4.
Аннотация: Данное издание освещает поэтапное исчезновение с политической арены Казахского ханства как самостоятельного государства. В книге отражаются события в Великой степи XVIII - начало XIX веков. Важное место отведено изучению причин, вызвавшим политический кризис в казахской степи, основных этапов военной колонизации и мероприятий по изъятию казахских земель Российской империей.

В монографии в научный оборот введены малоизученные документы из российских архивов, в том числе Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива древних актов, Архива внешней политики Российской империи, Государственного архива Республики Татарстан, Исторического архива Омской области, государственных архивов Астраханской и Оренбургской областей, а также Центрального государственного архива Республики Казахстан.

Издание адресовано ученым-историкам, преподавателям высших и средних учебных заведений, докторантам, магистрантам, а также широкому кругу читателей интересующихся историей Казахстана.

«Этносаралық келісімнің қазақстандық моделі қазіргі әлемдік феномен ретінде» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары = Материалы Республиканской научно-практической конференции «Модель казахстанского межэтнического согласия как современный мировой феномен»
"Этносаралық келісімнің қазақстандық моделі қазіргі әлемдік феномен ретінде" Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары = Материалы Республиканской научно-практической конференции "Модель казахстанского межэтнического согласия как современный мировой феномен" [Мәтің] ; 2019 жылғы 26 қараша / [ред. алқасы: З. Е. Қабылдинов, Б. Құдайбергенұлы, А. С. Уалтаева [ж.б.]] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым Ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты], [2019]. - 382 б. : кестелер. - Мәтін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде берілген. - Мақалалардың соңындағы библиография. - 500 дана. - ISBN 978-601-7342-30-2.
Аннотация: Бұл ғылыми жинақта осы конференцияға қатысқандардың этносаралық келісімнің қазақстандық моделіне, ҚХА этносаралық бейбіт келісім бағытындағы роліне және "Қазақстан халқы" интерактивті ғылыми тарихи картасын ақпараттандыру жолдарына, Қазақстан Республикасындағы этномәдени орталықтардың жүмыстарына талдау жасалған баяндамалары топтастырылған.
Историческая наука Казахстана за годы независимости: проблемы историографии
Историческая наука Казахстана за годы независимости: проблемы историографии [Текст] : [кол. моногр.] / [под общ. ред. Е. А. Әбіл] ; Ин-т истории государства ; Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова. - Алматы : [Б. и.], 2022. - 476 с. : ил., табл., граф., диагр. - Библиогр.: с. 434-468. - 2 000 экз. - ISBN 978-601-7342-68-5.
Аннотация: Годы Независимости Казахстана стали поворотным моментом в развитии исторической науки. Историческая наука и образование всегда играли и играют ведущую роль в общественной жизни, в современном идеологическом процессе, определении приоритетных ориентиров во внутренней и внешней политики государства и патриотическом воспитании молодого поколения. Зримые достижения независимого Казахстана, процесс формирования нового светского и демократического общества основываются на историческом прошлом страны, следовательно, его глубокое изучение - одна из актуальных задач отечественной исторической науки.

В представленной монографии подробно раскрыты институциональные основы развития исторической науки в Казахстане, а также актуальные проблемы историографии современной отечественной истории. В ней собраны исследования многих авторов, принимавших участие в реализации научного проекта, в частности по использованию становлению новой методологии, данных по реформированию исторического образования в высшей школе, модернизации исторической науки в контексте современной наукометрии выявлению основных трендов и использованию новейших инструментов изучения, анализу трудов отечественных ученых, становлению исторического сознания и использованию социологических опросов в исследовании соответствующей проблемы, анализу социальноэкономических и общественных процессов в аспектах изучения истории Казахстана за годы независимости по материалам реализованных научных проектов.

Монография подготовлена в рамках реализации научной программы "Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана".

Казахи в Средней Азии: история и судьбы (1920-1950 гг.)
Казахи в Средней Азии: история и судьбы (1920-1950 гг.) [Текст] : кол. моногр. / [З. Е. Кабульдинов, К. Н. Балтабаева, А. М. Джумашев [и др.]] ; М-во науки и высш. образования РК, Ком. науки, Ин-т истории и этнологии Ч. Ч. Валиханова. - Алматы : [Алма], 2022. - 472 с. ил., фотоил., табл., портр. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-7342-60-9.
Аннотация: Данная коллективная монография представляет первое полное научно-документальное исследование по политическим репрессиям среди казахов на территории республик Средней Азии в 20-50-е годы ХХ века. В ней также представлены ключевые сюжеты по реабилитации и основные направления работы по увековечению памяти жертв политических репрессий в ныне независимых государствах. Значительный объем материалов составляют рассекреченные архивные документы, впервые вводятся в научный оборот.

Монография предназначена для ученых и специалистов в области гуманитарных наук, преподавателей вузов, студентов, магистрантов, докторантов, а также широкой общественности.

Народ Казахстана: история и современность
Народ Казахстана: история и современность [Текст] : [сб. текстовых прилож. к Интерактивной науч. истор. карте "Народ Казахстана"] / [ред. кол.: З. Е. Кабульдинов, Ф. М. Шамшиденова, А. А. Башмаков [и др.] ; предисл. З. Е. Кабульдинов] ; МОН РК, Ком. науки, Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова. - Алматы : "Атамұра", 2017. - 304 с. : ил., цв. ил., фотоил., табл., карты, граф., диагр. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. в конце ст. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-331-114-2.
Аннотация: В сборнике представлены статьи, материалы и документы подготовленные в рамках реализации проекта "Интерактивная научная историческая карта "Народ Казахстана"". В данный сборник вошли исторические очерки, архивные документы, картог8рафические материалы, этно-демографическом, социально-экономическом, культурном и духовном развитии народа Казахстана с древнейших времен до наших дней, статистические данные, таблицы, схемы и диаграммы, материалы переписей населения, иллюстративные материалы о культуре и искусстве этнических групп Казахстана. Данные материалы составляют текстовую основу Интерактивной карты. Издание адресовано государственным служащим, представителям научно-экспертного и этнокультурного общества, организациям образования, а также всем кто интересуется этнической историей Казахстана.