Дары библиотеке

Қазіргі заманғы ғылымиметриялық зерттеулер контексіндегі Қазақстанның тарих ғылымы = Историческая наука Казахстана в контексте современных наукометрических исследований = Historical science of Kazakhstan in the context of modern scientometric research
Қазіргі заманғы ғылымиметриялық зерттеулер контексіндегі Қазақстанның тарих ғылымы = Историческая наука Казахстана в контексте современных наукометрических исследований = Historical science of Kazakhstan in the context of modern scientometric research [Мәтің] : тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары : [(10 қараша 2021 ж.)] : ҚР Білім және ғылым Министрлігі байқауынан тыс № OR 11465459 бағдарламалық қаржыландыру ғылыми-зерттеу жобасын іске асыру бойынша / [ред. Е. А. Әбіл] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты ; Мемлекет тарих ин-ты. – Нұр-Сұлтан : [Баспасыз], 2021. – 400 б. : сурет., фотосурет., кесте., схем., граф., диагр. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - Мәтін орыс және қазақ тілдерінде берілген. – 150 дана. – ISBN 978-601-7342-56-2.
Аннотация: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағына Қазақстандағы тарих ғылымының тәуелсіздік жылдарындағы дамуының көкейкесті мәселелері, оның қазіргі жағдайын талдау және осы ғылыми саланың жетістіктері мен перспективалық дамуы туралы отандық және шетелдіқ ғалымдардың ғылыми баяндамалары енгізілген. Қазақстан тарихы ғылымының сапалық ахуалы қазіргі заманғы ғылыми өлшемдік көрсеткіштерді қолдану негізінде қарастырылады.

Жинақ ҚР Білім және ғылым Министрлігінің «Қазақстандағы қазіргі заманғы тарих ғылымын қалыптастырудың ғылыминегізделген тұжырымдамасын әзірлеу» тақырыбына IRN OR 11465459 жобасын іске асыру аясында дайындалғын.

В сборник материалов Международной научно-практической конференции вошли научные доклады отечественных и зарубежных ученых по актуальным вопросам развития исторической науки Казахстана за годы независимости, анализу современного состояния, достижений и перспективного развития данной научной отрасли. Качественное состояние исторической науки Казахстана рассматривается на основе применения современных наукометрических показателей.

Сборник подготовлен в рамках реализации научно-исследовательского проекта ИРН OR 11465459 ПЦФ МОН РК по теме «Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана».

The collection of materials of the international scientific-practical conference includes scientific reports of domestic and foreign scientists on topical issues of historical science of Kazakhstan during the years of independence, the analysis of its current state, achievements and prospective development of this scientific field. The qualitative condition of historical science of Kazakhstan is examined on the basis of modern scientometric indicators.

The collection has been prepared with financial support of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, within the framework of state order on “Development of scientifically grounded concept of modern historical science of Kazakhstan” (IRN OR 11465459).

ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси қуғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында) = Политические репрессии среди казахов на территории республик Средней Азии в 20-50-е годы ХХ века (в свете новых архивных источников)
ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси қуғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында) = Политические репрессии среди казахов на территории республик Средней Азии в 20-50-е годы ХХ века (в свете новых архивных источников) [Мәтің] : атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. Материалдарының жинағы : 27 қазан 2022 ж. / [құраст. Т. А. Рыскулов] ; ҚР Ғылым және жоғарғы білім Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты ; Захириддин Мұхаммед Бабыр атындағы Андижан Мемлекеттік ун-ті жанындағы ққуғын-сүргін құрбандарын ; Еске алу мұражайының қатысуымен. – Алматы : [Алма], 2022. – 352 б. : сурет., фотосурет., кесте. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - Мәтін орыс және қазақ тілдерінде берілген. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-7342-58-6.
Аннотация: Бұл жинақта «ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси куғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында)» атты Хылықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары бар, олар тұтастай алғанда жалпы КСРО-да тоталитарлық режимнің жазалау саясатын жүргізі кезеңінде қоғамдық жағдайды қайта құруға және оны белгілі бір ұлттық республикадаөткізудің ерекшеліктерін анықтауға мүмкімдік береді. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғалымдар мен мамандарға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына,студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, сонымен қатар көпшілік қауымға арналған.

Данный сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции «Политические репрессии среди казахов на территории республик Средней Азии в 20-50-е годы ХХ века (в свете новых архивных источников)», которые в целом позволяют реконструировать общественную обстановку в период проведения карательной полимтики тоталитарного режима в СССР и выявить особенности ее проведения в той или иной национальной республике. Сборник предназначен для ученых и специалистовв области гуманитарных наук, преподавателей вузов, студентов, магистрантов, докторантов, а также широкой общественности.

Қазақстандағы мұсылман және миссионерлері: қызметі мен нәтижелері (XIX–XX ғғ. басы)
Қазақстандағы мұсылман және миссионерлері: қызметі мен нәтижелері (XIX–XX ғғ. басы) [Мәтің] : [моногр.] / [З. Т. Садвокасова, О. Х. Мұхатова, С. К. Рүстемов [ж. б.]] ; ҚР Ғылым және жоғарғы білім Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Баспасыз], 2022. – 462 б. : фотосурет., кесте. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-7342-58-6.
Аннотация: Қарастырылып отырған мәселенің өзеқті болатын себебі, мұнда біздің еліміздегі және посткеңестік кеңістіктегі қазіргі конфессиялық жағдай туралы айтылады. Түрлі діни ағамдардың пайда болуы, олардың қатарынажастарды тарту, экстремистік ұйымдардыңрадикалдануы қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігіне елеулі қатер төндіреді. Қазіргі миссионерлер өздерінің бұрынғы тәжірибелерін қолдана отырып, жастарды өз қатарынатартудың әдістері мен тәсілдерін жаңартуда.

Монографияда жаңа анықталған мәліметтер негізінде XIX – XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы мұсылма және православие уағыздаушыларының байырғы тұрғындар мен қоныс аударушилар арасындағы қызметі қарастырылды. Ғылыми басылымның ерекшелігі – христиан және исламның дәстүрлі емес бағытындағы миссионерлердің жұмысын жариялау. Сондай-ақ бұл жұмыста мұсылмандардың күнделікті өмір, мектептер мен медреселерде балаларды оқыту, исламның күшеюі көрсетілген.

Монграфия АР08855385 «Қазақстандағы мұсылман және православие миссионерлері: қызметі мен нәтижелері (XIX-XX ғғ. басы)» жобасының күнтізбелік жоспарына сәйкес орыңдалған. Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова

Қазақстан — бейбітшілік пен келісім елі = Казахстан — страна мира и согласия = Kazakhstan — the country of peace and consent
Қазақстан - бейбітшілік пен келісім елі = Казахстан - страна мира и согласия = Kazakhstan - the country of peace and consent [Мәтің] : республикалық ғылыми-практикалық конф. материалдары : Алматы, 29 қараша, 2018 ж. / [құраст.: А. К. Нурманова] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – [Алматы] : [Литера-М], [2021]. – 334 б. : кесте., схем. – (Рухани жаңғыру). – Библиогр. мақалалардың соңында берілген. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. – 500 дана. – ISBN 978-601-7342-19-7.
Аннотация: Ғылыми жинаққа Қазақстанның этникалық тарихы мәселелері бойынша өткізілген конференцияға қатысушылардың баяндамалары еңгізілген. Жобаны орындаушылардың баяндамаларында «Қазақстан халқы» интерактивті ғылыми тарихикартаныаналикалық зерттеу, өзекті ету және ақпараттық қолдау жобасын жүзеге асыру шеңберінде даярлаған мақалалары, материалдары және құжаттары көрініс тапты. Материалдар «Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастар», «Қазақстан халқы» интерактивті ғылыми тарихи картасын жетілдіру және ақпараттандыру жолдары секциялары бойынша ұсынылып отыр.

Научный сборник включает доклады участников конференции по проблемам этнической истории Казахстана. В докладах исполнителей проекта представлены статьи, материалы и документы, подготовленные в рамках реализации проекта «Аналитическое исследование, и информационная поддержка «Интерактивной научной исторической карты «Народ Казахстана». Материалы представлены по секциям «Межэтнические отношения в Республике Казахстан», «Пути совершенствования и информации исторической интерактивной карты «Народ Казахстана».

ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Қазақстандағы жаппай саяси қуған-сүргін құрбандарын ақтау мәселелері: Отандық және халықаралық тәжірибе = Вопросы реабилитации жертв массовых политических репрессий в Казахстане в 20-50 гг. ХХ века: Отечественный опыт и международная практика = Issues of rehabilitation of victims of mass political the rehabilitation of victims of mass political repressions in Kazakhstan in the 20-50s of the twentieth century: Domestic experience and international practice
ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Қазақстандағы жаппай саяси қуған-сүргін құрбандарын ақтау мәселелері: Отандық және халықаралық тәжірибе = Вопросы реабилитации жертв массовых политических репрессий в Казахстане в 20-50 гг. ХХ века: Отечественный опыт и международная практика = Issues of rehabilitation of victims of mass political the rehabilitation of victims of mass political repressions in Kazakhstan in the 20-50s of the twentieth century: Domestic experience and international practice [Мәтің] : атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. матриалдарының жинағы : 2 қараша 2021 ж. / [құраст.: А. А. Жарасов] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Баспасыз], 2021. – 220 б. : сурет., фотосурет., кесте. – (Рухани жаңғыру). – Библиогр. мақалалардың соңында берілген. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. – 200 дана. – ISBN 978-601-7342-52-4.
Аннотация: Данный сборник содержит материалы международной научно-практической конференции «Вопросы реабилитации жертв массовых политических репрессий в Казахстанев 20-50-х гг. ХХ века: Отечественный опыт и междуеародная практика» (2 ноября, 2021 года). Цель конференции – выявление актуальных проблем в изучении вопросов реабилитации жертв массовых репрессий в Казахстане в советский период в контексте взаимоотношений власти и общества в процессе социально-экономической трансформации традиционной структуры казахстанского общества. Сборник предназначен для специалистов в области гуманитарных наук, студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкой общественности.
Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық құқықтық және саяси оналтудың ғылыми-әдістемелік негіздері: саяси қуғын-сүргін құрбандарының жаңа санаттары = Научно-методические основы полной юридической и политической реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане: новые категории жертв репрессий = Scientific and metodological foundations for the full legal and political rehabilitation of victims of political repression in Kazakhstan: new categories of repression victims
Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық құқықтық және саяси оналтудың ғылыми-әдістемелік негіздері: саяси қуғын-сүргін құрбандарының жаңа санаттары = Научно-методические основы полной юридической и политической реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане: новые категории жертв репрессий = Scientific and metodological foundations for the full legal and political rehabilitation of victims of political repression in Kazakhstan: new categories of repression victims [Мәтің] : атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. матриалдарының жинағы : 1 қараша 2022 ж. / [құраст.: А. У. Аупенова] ; ҚР Ғылым және жоғары білім Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Баспасыз], 2022. – 248 б. : фотосурет., кесте. – Библиогр. мақалалардың соңында берілген. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. – 200 дана. – ISBN 978-601-7342-77-7.
Аннотация: Данный сборник содержит материалы международной научно-практической конференции «Научно-методологические основы полной юридической и политической реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане: новые категории жертв репрессий» (1 ноября, 2022 года). Цель конференции – обсудить основные результаты работы Государственной комиссии по выявлению новых категорий жертв политических репрессий. Сборник предназначен для специалистов в области гуманитарных наук, студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкой общественности.
Орта Азия қазақтарының киелі жерлеры = Святые места казахов Средней Азии
Орта Азия қазақтарының киелі жерлеры = Святые места казахов Средней Азии [Мәтің] : мақалалар жинағы / [құраст.: М. О. Қарамендина, Н. А. Досымбетов, Е. А. Галимов] ; ҚР Ғылым және жоғары білім Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Литера-М], 2022. – 240 б. – Библиогр. мақалалардың соңында берілген. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. – 100 дана. – ISBN 978-601-7342-75-3.
Аннотация: 2018-2022 жж. Ш. Ш. Уәлиханов атындағыТарих және этнология институтында белгілі этнолог, т.ғ.д. А. У. Тоқтабайдың басшылығымен Орта Азия қазақтарының киелі жерлері, пайда болуы, зерттелу тарихы, қазіргі кездегі жағдайы атты ғылыми жоба жүзеге асырылды. Ғылыми жобаларды жүзегеасыру мақсатында Өзбекстан, Қарақалпақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстанның оңтүстік өңірлеріндеғылыми эспедициялар ұйымдастырылып, тиісті мақалалар жинақталған еді. Зерттеу нәтижелері ғылыми басылымдардағы материалдарда, халықаралық және республикалық деңгейде өткен ғылыми конференциялардағы баяндамаларда көрініс тауып осы жинаққа еніп отыр. Жинақта қазақтардың Орта Азиядағы киелі жерлері, тарихи ескерткіштері (аңыз-әфсаналары), шежіресі мен рәміздері тұнғыш рет тұтасқарастырылы берілген. Сондай-ақ Орта Азиядағы қазақ зиялылары, мемлекет және саяси қоғам қайраткерлері, өз кәсібінің шеберлері болған қандастарымыздың еңбек жолдарына қысқаша шолу жасалды. Ғылыми мақалалар жинағы этнолог, трихшы, филолог-фольклоршы, мәдениеттанушы және басқа да кең көлемдегі оқырман қауымға ұсынылады.

В 2018-2022 гг. в Институте истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова под научным руководством известного этнолога, д.и.н. А. У. Токтабая был реализован проект святые места казахов Средней Азии, генезис, история изучения, современное состояние. В ходе исполнения исследовательского проекта были организованы научные экспедиции в Республики Узбекистан, Каракалпакстан, Киргизстан, Таджикистан и южные области Казахстана. Результаты исследования отражены в материалах научных публикаций. В данный сборник включены доклады на международных и республиканских научных конференциях, статьи, опубликованные в научных журналах. Впервые в сборнике всесторонне рассматриваются сакральные места, исторические памятники, родословия и предания казахов Средней Азии. Также в сборнике представлен обзор жизнедеятельности государственных, общественно-политических деятелей, интеллигенции и пр. из среды казахов Средней Азии. Сборник научных статей предназначен для этнологов, физиологов, фольклористов, культурологов и широкого круга читателей.

«Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзеге асыру аясында шетелдік аудитория үшін қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің өзектілігі» = «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего»
"Қ.-Ж. К. Тоқаевтың "Тәуелсіздік бәрінен қымбат" мақаласын іс жүзінде жүзеге асыру аясында шетелдік аудитория үшін қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің өзектілігі" = "Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева "Независимость превыше всего" [Мәтің] : атты Республикалық ғылыми-практ. конф. материалдарының жинағы : 28 қыркүйек 2021 ж. / [құраст. Қ. М. Мурзаходжаев] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Баспасыз], 2021. – 344 б. : сурет., фотосурет., кесте., схем. – (Рухани жаңғыру). – Библиогр. мақалалардың соңында берілген. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. – 600 дана. – ISBN 978-601-80856-3-5.
Аннотация: Бұл жинақта «Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзеге асыру аясында шетелдік аудитория үшін Қзақстанның қысқашатарихын әзірлеудің өзектілігі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жинақталған. Конференция мақсаты – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдағына арналған іс-шаралар шеңберінде Дүниежүзілік тарих контексінде қазақхалқының сан ғасырлық тарихы туралы жаңа тұжырымдамалық көзқарастар тұрғысынанобъективті білімді қалыптастыру. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағымамандарға, жоғарпы оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, сондай-ақ көпшілік қауымға арналған.

Данный сборник содержит материалы Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего». Цель конференции – формирование объективных знаний с позиции новых концептуальных подходов о многовековой истории казахского народа в контексте в контексте всемирной истории в рамках мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан. Сборник предназначен для специалистов в области гуманитарных наук, студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкой общественности.

М. К. Аммосов и некоторые вопросы строительства Якутской АССР
М. К. Аммосов и некоторые вопросы строительства Якутской АССР [Текст] / [сост. А. И. Еремеев]. - Якутск : Айар, 2022. - 216 с. : ил., фотоил., табл. - 300 экз. - ISBN 978-5-7696-6621-6.
Аннотация: Издание приуроченное 125-летию со дня рождения одного из основателей и первых руководителей республики Максима Кировича Аммосова и 100-летию образования Якутской АССР, отражает работу Пятого Всеякутского съезда Советов, который проходил в знаменательное время, в феврале 1927 года - в год пятой годовщины автономии республики. Это годы взлета в политической карьере Максима Аммосова - яркой неординарной личности, выдающегося руководителя, председателя Совета Народных Комиссаров республики, председателя Центрального Исполнительного Комитета Якутской АССР, I секретаря Западно-Казахстанского, Карагандинского областных комитетов Казахстана, I секретаря ЦК КП(б) Киргизской ССР, делегата I, IV, V Всеякутских съездов Советов, члена ЯЦИК I, II, III, IV, V съездов, делегат XI Всероссийского, II, III Всесоюзных съездов Советов, кандидата в члены Совета Национальностей ЦИК СССР.

Предназначено для широкого круга читателей.

Кожагельдиев А. Мы не супергерои
Кожагельдиев, А. Мы не супергерои [Текст] : [комикс] / А. Кожагельдиев. - [Алматы] : [ART Nomad], [2023]. - 128 с. : ил., рис. - Кн. с автографом авт. - 500 экз. - ISBN 978-601-7274-41-2.
Аннотация: "Мы не супергерои" - отличная история о простых ребятах, обнаруживших в себе суперспособности. Сюжет раскрывается динамично, захватывая читателей в удивительный мир главных героев. С одной стороны, этот мир - типичный пост-советский город, такой, в котором живет большинство из нас. Прогуливаясь с героями комикса по его улочкам, невольно погружаешься в теплые воспоминания детства и школьных лет. С другой стороны, мир героев таит в себе неожиданное волшебство, магию, а также опасности, с которыми встречаются герои.
ХХ ғасырдың 30-жж. басындағы жаппай ашаршылық кезеңіндегі Орталық Азия республикалары мен Ресейдегі қазақ босқындары
ХХ ғасырдың 30-жж. басындағы жаппай ашаршылық кезеңіндегі Орталық Азия республикалары мен Ресейдегі қазақ босқындары [Мәтің] : ұжымдық моногр. / [А. И. Құдайбергенова, М. М. Қозыбаева, С. Н. Мамытова [ж.б.]] ; ҚР Ғылым және жоғарғы білім Министрлігі, Ғылым комитеті, Ш. Ш. Уәлиханов атындахы тарих және этнография ин-ты. - Алматы : [Мадияр], 2022. - 259 б. : кесте. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - 1 000 дана. - ISBN 978-601-7342-72-2
Аннотация: Ұжымдық монография 1929-2933 жж. ашршылық пен сол кезеңдегі қазақ халқының мәдбүрлі көші-қоны - босқыншылық тарихын қарастырады.

Еңбекте ХХ ғ. 20-жж. соңы - 30-жж. басындағы Қазақстандағы ашаршылық пен босқыншылықтың алғышарттары, барысы, Қазақстанмен шектес аймақтардағы босқандардың ахуалы, босқыншылықпен күрес тарихы нақтыланады. Қазақстандағы1929-1931 жж. шаруалар көтерілістері мен қазақтардың ауа көшуі халық наразылықтары тұрғысынан қарастырылып, көтерілісшілердің шеқарадан өтуі мен "ауа көшу" мәселесі де жаңа деректер негізінде ашылады.

Монографияда босқыншылық тарихының аймақтық ерекшеліктері қарастырылады. Ресейдің Қазақстанмен шектес аймақтары бойынша Батыс Сібірдегі босқын қазақтардың бейімделу мәселелері, қазақтардың Алтай өлкесіне мәжбүрлі түрде қоныс аударуы, Еділ бойындағы босқын-қазақтар деген бөлімшелер негізінде көрсетілген.

Орта Азия Республикалары бойынша қазақ босқандарының тарихы аштықтан Қырғызстанға қашқан қазақтардың жасалған көмек негізінде аман қалуы, Өзбекстандақазақ босқандарын орналастыру мәселелері, Қарақалпақстандағы қазақ босқындарының тағдыры, Тәжікстандағы қазақ босқандарының тағдыры, орналасу ерекшеліктері және Түрікменстандағы қазақ босқындарының тарихы жаңа архивтік құжаттар мен естеліктер негізінде ашылады.

Монография гуманитарлық ғылымдар саласындағы мамандарға, жоғарғы оқу орындарының студенттері мен магистранттарына, оқытушылар қауымына, сондай-ақ ел тарихын сүйер көпшілік қауымға арналған.

Қазақстандағы оқу-ағарту жүйесі: тарихы мен тағылымы (1920-1930 жылдар)
Қазақстандағы оқу-ағарту жүйесі: тарихы мен тағылымы (1920-1930 жылдар) [Мәтің] : [ұжымдық моногр.] / [авт.: А. Т. Қайпбаева, О. Х. Мұхатова, А. М. Әбікей [ж.б.]] / ҚР Ғылым және жоғары білім Министрлігі, Ғылым комитеты, Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Мадияр], 2022. - 320 б. : кесте. - 1 000 дана. - ISBN 978-601-7342-70-8.
Аннотация: Ұжымдық монографияда 1920-1930 жылдардағы Қазақстанның оқу-ағартужүйесінің қалыптасуы мен даму тарихы жаңаша баяндалады. Тарихнамасы талданып, дереккөздері жүйеленеді. Қазақ АКСР Ағарту халық комиссариаты және оған төрағалық еткен ұлт қайраткерлерінің қызметікөрсетіледі. Қазақстандағы ғылыми-зерттеу мекемелерінің қалыптасуы және дамуы тың деректер негізінде қарастырылады. Қазақстандағы сауаттандырунауқанының жүргізілуі мен оқу орындарының тәжірибесі зерделенеді. Ұлт зиялыларының ағарту саласын дамытуға қосқан үлестеріне баға беріледі.

Ғылыми еңбек тарихшы мамандарға, ЖОО оқытушыларына, докторанттарға, магистранттар мен студенттерге, ел тарихына қызығушылық танытатын оқырмандарға арналады.

Көкебаева Г. Талқыға түскен тағдыр: түркістандық соғыс тұтқындары
Көкебаева, Г. К. Талқыға түскен тағдыр: түркістандық соғыс тұтқындары [Мәтін] : моногр. / Г. К. Көкебаева ; [Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты]. - Алматы : [Полиграфия сервис], 2022. - 302 б. : сурет., кесте. - 1 000 дана. - ISBN 978-601-269-121-4.
Аннотация: Монографияда екінші дүниежізілік соғыс кезіндегі түркістандық соғыс тұтқындарының тарихы мен тағдыры зерттелген. Бұл тағырыпжалпы алғанда отандық тарих ғылымында зерттелмеген мәселелердің қатарына жатады. Ұсынылып отырған кітапта Германияның, Польшаның, Ресейдің және Қазақстанның архивтерінен алынған тың деректер негізінде түркістандық соғыс тұтқындарының Үшінші Рейх пен жаулап алынған жерлер лагерьлеріндегі ауыр жағдайы, нацистердің Түркістанғақатысты көзқарасы, тұтқындардың талқыға түскен тағдыры баяндалған.
Ежелгі, ортағасыр және жаңа кезендегі Қазақстан және іргелес елдер тарихындағы билік институтының эволюциясы = Эволюция института власти в древней, средневековой и новой истории Казахстана и сопредельных государств
Ежелгі, ортағасыр және жаңа кезендегі Қазақстан және іргелес елдер тарихындағы билік институтының эволюциясы = Эволюция института власти в древней, средневековой и новой истории Казахстана и сопредельных государств [Мәтің] : Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары. Алматы қ., 2 маусым 2016 ж. / [ред. алқа: Х. М. Әбжанов, Н. Ә. Атығаев, К. Ө. Торланбаева [ж.б.]] ; ҚР Білім жәнеғылым Министрлігі, Ғылым комитетті, Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Баспасыз], 2016. - 270 б. : сурет., карт., кесте. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - Мәтін орыс және қазақ тілдерінде берілген. - 500 дана. - ISBN 978-601-7342-15-9.
Аннотация: Басылымда 2016 жылы 2 маусым күні Алматы қаласында өткізілген "Ежелгі, орта ғасырлар және жаңа замандағы Қазақстан және іргелес елдер тарихындағы билік институтының эволюциясы" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция қатасушыларының баяндамалары мен хабарламалары үсынылған.

Жинақ материалдарында Қазақстан және шекаралас мемлекеттердің ежелгі, орта ғасыр және жаңа замандағы билік эволюциясының әр түрлі көріністері баяндалады.

Бұл жиниқ ғылыми қызметкерлерге, тарих оқытушыларына, аспиранттар мен магистранттарға арналған.

В издании представлены доклады и сообщения участников международной научно-теоретической конференции "Эволюция института власти в древней, средневековой и новой истории Казахстана и сопредельных государств", состоявшейся в Алматы 2 июня 2016 г.

В материалах сборника освещаются различные аспекты эволюции института власти в древней средневековой и новой истории Казахстана и сопредельных государств.

Издание предназначено для научных работников, преподавателей истории, аспирантов и магистрантов.

Кеңес кезеңіндегі Қазақстанның аграрлық тарихының өзекті мәселелері: билік және қоғам = Актуальные проблемы аграрной истории Казахстана в советский период: власть и общество = Actual problems of agrarian history of Kazakhstan in the soviet period: power and society
Кеңес кезеңіндегі Қазақстанның аграрлық тарихының өзекті мәселелері: билік және қоғам = Актуальные проблемы аграрной истории Казахстана в советский период: власть и общество = Actual problems of agrarian history of Kazakhstan in the soviet period: power and society [Мәтің] : Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. материалдарының жинағы. 25 мамыр 2021 ж. / [құраст.: К. К. Абдрахманова, А. Н. Қали] ; ҚР Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитеті, Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты ; Жас ғалымдар кеңесі. - Алматы : [Баспасыз], 2021. - 192 б. : кесте. - (Рухани жаңғыру). - Мақалалардың соңындағы библиогр. - Мәтін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде берілген. - 500 дана. - ISBN 978-601-7342-52-4.
Аннотация: Бұл жинақта "Кеңестік кезендегі Қазақстанның аграрлық тарихының өзекті мәселелері билік және қоғам" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары бар (25 мамыр 2021 ж.). Конференцияның мақсаты - қазақстандық қоғамның дәстүрлі құқұрылымының әлеуметтік-экономикалық трансформациясы үдерісінде билік пен қоғам арасындағы қарым-қатынас жағдайында кеңестік кезендегі Қазақстанның аграрлық тарихын зерттеудің өзекті мәселелерін анықтау. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағы мамандарға, жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, сондай-ақ көпшілік қауымға арналған.

Данный сборник содержит материалы международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы аграрной истории Казахстана в советский период: власть и общество" (25 мая, 2021 года). Цель конференции - выявление актуальных проблем в изучении аграрной истории Казахстана в советский период в контексте взаимоотношений власти и общества в процессе социально-экономической трансформации традиционной структуры казахстанского общества. Сборник преднозначен для специалистов в области гуманитарных наук, студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкой общественности.