«Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзеге асыру аясында шетелдік аудитория үшін қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің өзектілігі» = «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего»

Автор:
Описание: "Қ.-Ж. К. Тоқаевтың "Тәуелсіздік бәрінен қымбат" мақаласын іс жүзінде жүзеге асыру аясында шетелдік аудитория үшін қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің өзектілігі" = "Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева "Независимость превыше всего" [Мәтің] : атты Республикалық ғылыми-практ. конф. материалдарының жинағы : 28 қыркүйек 2021 ж. / [құраст. Қ. М. Мурзаходжаев] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Баспасыз], 2021. – 344 б. : сурет., фотосурет., кесте., схем. – (Рухани жаңғыру). – Библиогр. мақалалардың соңында берілген. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. – 600 дана. – ISBN 978-601-80856-3-5.
Аннотация: Бұл жинақта «Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзеге асыру аясында шетелдік аудитория үшін Қзақстанның қысқашатарихын әзірлеудің өзектілігі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жинақталған. Конференция мақсаты – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдағына арналған іс-шаралар шеңберінде Дүниежүзілік тарих контексінде қазақхалқының сан ғасырлық тарихы туралы жаңа тұжырымдамалық көзқарастар тұрғысынанобъективті білімді қалыптастыру. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағымамандарға, жоғарпы оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, сондай-ақ көпшілік қауымға арналған.

Данный сборник содержит материалы Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего». Цель конференции – формирование объективных знаний с позиции новых концептуальных подходов о многовековой истории казахского народа в контексте в контексте всемирной истории в рамках мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан. Сборник предназначен для специалистов в области гуманитарных наук, студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкой общественности.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова