ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси қуғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында) = Политические репрессии среди казахов на территории республик Средней Азии в 20-50-е годы ХХ века (в свете новых архивных источников)

Автор:
Описание: ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси қуғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында) = Политические репрессии среди казахов на территории республик Средней Азии в 20-50-е годы ХХ века (в свете новых архивных источников) [Мәтің] : атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. Материалдарының жинағы : 27 қазан 2022 ж. / [құраст. Т. А. Рыскулов] ; ҚР Ғылым және жоғарғы білім Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты ; Захириддин Мұхаммед Бабыр атындағы Андижан Мемлекеттік ун-ті жанындағы ққуғын-сүргін құрбандарын ; Еске алу мұражайының қатысуымен. – Алматы : [Алма], 2022. – 352 б. : сурет., фотосурет., кесте. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - Мәтін орыс және қазақ тілдерінде берілген. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-7342-58-6.
Аннотация: Бұл жинақта «ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси куғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында)» атты Хылықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары бар, олар тұтастай алғанда жалпы КСРО-да тоталитарлық режимнің жазалау саясатын жүргізі кезеңінде қоғамдық жағдайды қайта құруға және оны белгілі бір ұлттық республикадаөткізудің ерекшеліктерін анықтауға мүмкімдік береді. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғалымдар мен мамандарға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына,студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, сонымен қатар көпшілік қауымға арналған.

Данный сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции «Политические репрессии среди казахов на территории республик Средней Азии в 20-50-е годы ХХ века (в свете новых архивных источников)», которые в целом позволяют реконструировать общественную обстановку в период проведения карательной полимтики тоталитарного режима в СССР и выявить особенности ее проведения в той или иной национальной республике. Сборник предназначен для ученых и специалистовв области гуманитарных наук, преподавателей вузов, студентов, магистрантов, докторантов, а также широкой общественности.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова