Орта Азия қазақтарының киелі жерлеры = Святые места казахов Средней Азии

Автор:
Описание: Орта Азия қазақтарының киелі жерлеры = Святые места казахов Средней Азии [Мәтің] : мақалалар жинағы / [құраст.: М. О. Қарамендина, Н. А. Досымбетов, Е. А. Галимов] ; ҚР Ғылым және жоғары білім Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Литера-М], 2022. – 240 б. – Библиогр. мақалалардың соңында берілген. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. – 100 дана. – ISBN 978-601-7342-75-3.
Аннотация: 2018-2022 жж. Ш. Ш. Уәлиханов атындағыТарих және этнология институтында белгілі этнолог, т.ғ.д. А. У. Тоқтабайдың басшылығымен Орта Азия қазақтарының киелі жерлері, пайда болуы, зерттелу тарихы, қазіргі кездегі жағдайы атты ғылыми жоба жүзеге асырылды. Ғылыми жобаларды жүзегеасыру мақсатында Өзбекстан, Қарақалпақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстанның оңтүстік өңірлеріндеғылыми эспедициялар ұйымдастырылып, тиісті мақалалар жинақталған еді. Зерттеу нәтижелері ғылыми басылымдардағы материалдарда, халықаралық және республикалық деңгейде өткен ғылыми конференциялардағы баяндамаларда көрініс тауып осы жинаққа еніп отыр. Жинақта қазақтардың Орта Азиядағы киелі жерлері, тарихи ескерткіштері (аңыз-әфсаналары), шежіресі мен рәміздері тұнғыш рет тұтасқарастырылы берілген. Сондай-ақ Орта Азиядағы қазақ зиялылары, мемлекет және саяси қоғам қайраткерлері, өз кәсібінің шеберлері болған қандастарымыздың еңбек жолдарына қысқаша шолу жасалды. Ғылыми мақалалар жинағы этнолог, трихшы, филолог-фольклоршы, мәдениеттанушы және басқа да кең көлемдегі оқырман қауымға ұсынылады.

В 2018-2022 гг. в Институте истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова под научным руководством известного этнолога, д.и.н. А. У. Токтабая был реализован проект святые места казахов Средней Азии, генезис, история изучения, современное состояние. В ходе исполнения исследовательского проекта были организованы научные экспедиции в Республики Узбекистан, Каракалпакстан, Киргизстан, Таджикистан и южные области Казахстана. Результаты исследования отражены в материалах научных публикаций. В данный сборник включены доклады на международных и республиканских научных конференциях, статьи, опубликованные в научных журналах. Впервые в сборнике всесторонне рассматриваются сакральные места, исторические памятники, родословия и предания казахов Средней Азии. Также в сборнике представлен обзор жизнедеятельности государственных, общественно-политических деятелей, интеллигенции и пр. из среды казахов Средней Азии. Сборник научных статей предназначен для этнологов, физиологов, фольклористов, культурологов и широкого круга читателей.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова