Дары библиотеке

Чеботарёв А. Е. Егемен Қазақстандағы саяси ойтаным: бастауы, дамуы, бүгіні
Чеботарёв, А. Е. Қазақстандағы саяси ойтаным: бастауы, дамуы, бүгіні [Мәтің] : моногр. / А. Е. Чеботарёв, ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ. – Нұр-Сұлтан : [ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ], 2021. – 476 б. – 500 дана. – ISBN 978-601-7972-88-2.
Аннотация: Монографияда Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде дамуының бүкіл кезеңінде жасалған және жинақталған үлкен идеялық-саяси мұрағашолу және талдау ұсынылған. Осыған бай»ланысты республиканың түрлі қоғамдық-саяси қайраткерлері мен бірлестіктерінің баяндамаларда кітаптарда, мақалалар мен сұхбаттарда және бағдарламалық және басқа да құжаттарда ұсынылған идеялары, көзқарастары, бағалау мен ұстанымдарының алуан түрлілігін зерттеуге баса назар аударылады.

Бұл кітап белгілі қазақстандық саясаттанушы, «Альтернатива»заманауи зерттеулер орталығының директоры А. Е. Чеботарёвтын2015 жылы жарыққа шыққан «Егемен Қазақстанның саяси ойы: динамикасы, идеялары, бағалаулары» іргелі еңбегініңтолықтырылған және кеңейтілген басылымы.

Басылым саясаттанушыларға, тарихшыларға, ғылыми-зерттеу құрылымдарының, мемлекеттік органдардың өкілдеріне, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне және Қазақстанның қоғамдық-саяси даму мәселелеріне қызылғушылық танытқан барлық оқырманға арналады.

Чеботарёв А. Е. Политическая мысль суверенного Казахстана: истоки, эволюция, современность
Чеботарёв, А. Е. Политическая мысль суверенного Казахстана: истоки, эволюция, современность [Текст] : [моногр.] / А. Е. Чеботарёв ; КИСИ при Президенте РК. – Нур-Султан : [КИСИ при Президенте РК], 2021. – 484 с. – 500 экз. – ISBN 978-601-7972-87-5.
Аннотация: В монографии представлены обзор и анализ большого идейно-политического наследия, созданного и накопленного в течение всего периода развития Казахстана как независимого суверенного государства. Основной акцент в связи с этим сделан на исследование многообразия идей, взглядов, оценок и воззрений различных общественно-политических деятелей республики и объединений, отраженных в программных и иных документах, докладах, книгах, статьях, интервью и т.д.

Книга представляет собой дополненное и расширенное издание фундаментальной работы «Политическая мысль суверенного Казахстана: динамика, идеи, оценки», написанной известным казахстанским политологом, директором Центра актуальных исследований «Альтернатива» А. Е. Чеботарёвым в 2015 году.

Издание рассчитано на политологов, историков, преподавателей научно-исследовательских структур, государственных органов, преподавателей, и студентов высших учебных заведений и всех интересующихся вопросами общественно-политического развития Казахстана.

Лаумулин М. Т. Беларусь между Востоком и Западом
Лаумулин, М. Т. Беларусь между Востоком и Западом [Текст] : моногр. / М. Т. Лаумулин ; КИСИ при Президенте РК. – Нур-Султан : [КИСИ при Президенте РК], 2021. – 500 с. – 500 экз. – ISBN 978-601-7972-75-2.
Аннотация: Данное издание является попыткой известного казахстанского политолога, ученого историка и дипломата изложить видение новейшей истории и эволюции белорусской социально экономической и политической модели. Пристальное внимание в работе уделяется международным связям и внешней политике страны, ее месту в структуре безопасности СНГ и ОДКБ. Проведен предметный анализ многогранных российско-белорусских отношений, участию Минска в процессе евразийской интеграции и украинскому фактору в системе международных отношений в Восточной Европе.

В монографии анализируется современная ситуация в Республике Беларусь и события, последовавшие после президентских выборов в августе 2020 г. Значительное место в книге отведено изучению положения Беларуси между Россией и Западом, в первую очередь не простым отношениям с Европейским Союзом, в течение десятилетий оказывавшим санкционное и политическое давление на Минск.

Книга адресуется специалистам политологам и международникам, а также преподавателям и студентам факультетов и кафедр политологии, международных отношений, истории и социологии.

Қадыров Ж. Т. Хрестоматия. Көкшетау-Қызылжар өңірінің әнші-ақындары. (XIX-шы ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың 80-ші жылдары)
Қадыров, Ж. Т. Хрестоматия. Көкшетау-Қызылжар өңірінің әнші-ақындары. (XIX-шы ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың 80-ші жылдары) [Мәтің] : оқу-әдістемелік құрал / Ж. Т. Қадыров, ҚР Білім және ғылым министрлігі, М. Қозыбаев атындағы СҚМУ. – Петропавл : [М. Қозыбаев атындағы СҚМУ], 2015. - 211 б. – 30 дана. – ISBN 978-601-272-846-0.
Аннотация: Оқу-әдістемелік құралға XIX-шы ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың 80-ші жылдарыаралығында өмір сүрген Көкшетау-Қызылжар өңірінің әнші-ақындары Молдахмет Тырбиев, Игібай Әлібаев, Мұса Асайыновтың өлендерімен толғаулары, поэмалары, айтыстары, жинақталып енгізілді.

Хрестоматия книверситеттердің бакалаврлық оқу сатысы студенттеріне, магистринттарға, әдебиеттанушы мамандарға арналған.

Қадыров Ж. Т. Сал-серілер поэзиясының солтүстік аймақтағы дәстүрі
Қадыров, Ж. Т. Сал-серілер поэзиясының солтүстік аймақтағы дәстүрі [Мәтің] : моногр. / Ж. Т. Қадыров, ҚР Білім және ғылым министрлігі, М. Қозыбаев атындағы СҚМУ. – Петропавл : [М. Қозыбаев атындағы СҚМУ], 2015. - 188 б. : схем. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-272-835-4.
Аннотация: Сал-серілер поэзиясының көрнекті өкілдері – Сегіз сері, Жаяу Мұса, Біржан сал, Ақын сері, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ, Шөже, Арыстанбай, Орынбай т.б. қасиетті, киелі әншілік, ақындық өнердің жалғастырса, олардың өнерпаздық ерекшеліктері мен жолдарының негізінде шығармашылық мектептер де қалыптасқан. Соңынан ерген шәкірттері мен олардың туындыларын таратушылары да болған. Олар: Молдахмет Тырбиев, Игібай Әлібаев, Мұса Асайыновжәне тағы басқалары.

Монографияда сал-серілер поэзиясының қалыптасуы, дамуы, ерекшеліктеріне қатысты зерттеулер бойынша ой-тұжырымдар сараланады.

Арқалық әнші-ақындар шығармашылығындағы сал-серілік поэзияға тән синкретті синтетикалық өнердің көрінісі, дәстүрлі жалғастығы айқындалады.

Молдақмет Тырбиұлы, Игібай Әлібаев, Мұса Асайыновтың шығармашылығы бойывнша материалдар басшылыққа алынып, ақын мұраларына тән идеялық-тақырыптық көркемдік ерекшеліктері талданылады. Солтүстік Қазақстан өніріндегі ақындық дәстүр сабақтастығы мәселесіне назар аударылады.

Монография жоғары оқу орыны оқытушылары мен магистранттарына, студенттеріне, мектеп мұғалімдеріне, сондай-ақ әдебиет сүйер қауымға арналады.

Альшанская А. А. Қақстанның еңбек нарығындағы жастарды жұмыспен қамту мәселелері
Альшанская, А. А. Қақстанның еңбек нарығындағы жастарды жұмыспен қамту мәселелері [Мәтің] / А. А. Альшанская, ҚР Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты. – Нұр-Сұлтан : [ҚР Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты], 2021. - 100 б. : кестелер, кестесі, схем. – 500 дана. - ISBN 978-601-7972-74-5.
Аннотация: Бұл брошюра ақпараттық-талдамалық шолудан тұрады, онда Қазақстанның еңбек нарығындағы жастардың жай-күйі динамикасына кешенді талдау, сондай-ақ жастарды жұмыспен қамтуды мемлекеттік қолдау бойынша Қазақстанда және шетелдік мемлекеттерде қолданылатынсоңғы үрдістер ерекшеліктері ұсынылады.

Басылым мамандарға және еңбек нарығындағы жастардың жұмысқа орналасу мәселелеріне қызығушылық танытатын адамдарға арналады.

Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества = Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы
Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества = Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы [Текст] : материалы Междунар. научно-практ. конф., Москва, 20 апреля, 2021 г. / [ред. кол.: З. К. Шаукенова, А. К. Аликберов, Е. В. Тукумов [и др.]] ; КИСИ при Президенте РК ; Ин-т востоковедения РАН. – Нур-Султан – М. : [КИСИ при Президенте РК : Ин-т востоковедения РАН, 2021]. – 224 с. : фотоил. – 1 050 экз. – ISBN 978-5-93856-487-9.
Аннотация: В сборнике представлены выступления участников Международной научно-практической конференции «= Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы – Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества», а также доклады, подготовленные ведущими учеными-историками Казахстана и России, касающиеся разных вопросов исторических, культурных и духовных связей между народами двух стран, а также казахстанско-российских отношений в контексте современных геополитических процессов.

В 2021 году отмечается 30-летний юбилей Независимости Республики Казахстан – важная веха и рубеж для подведения итогов и осмысления пройденного пути. Новейшая история показала, что поступательное развитие и высокая результативность казахстанско-российского сотрудничества обусловлена принципами взаимного уважения, равноправия и стратегического партнерства.

Издание предназначено для политологов, историков, международников, а также широкого круга экспертов и читателей.

«Президент – символ и гарант незыблемости Конституции Республики Казахстан»
«Президент – символ и гарант незыблемости Конституции Республики Казахстан» [Текст] : материалы междунар. круглого стола / [ред. кол.: З. К. Шаукенова, А. С. Жолдыбалина, И. С. Рыстина [и др.]] ; КИСИ при Президенте РК. – Нур-Султан : [КИСИ при Президенте РК], 2021. – 100 с. : фотоил. – 500 экз. – ISBN 978-601-7476-26-7.
Аннотация: 26августа 2021 года в Зале Конституции Национальной библиотеки РК состоялся международный круглый стол «Президент – символ и гарант незыблемости Конституции Республики Казахстан», посвященный Дню Конституции Республики Казахстан. На круглом столе обсуждались актуальные вопросы конституционного строительства в Казахстане, вклад Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева в создании прочной правовой основы государства, роль Президента страны К. К. Токаева как гаранта незыблемости Основного закона страны.

В офф-лайн и он-лайн форматах в работе круглого стола приняли участие казахстанские и зарубежные ученые и эксперты. В сборнике представлены тексты выступлений участников мероприятия.

Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере
Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере [Текст] : сб. материалов междунар. научно-практ. конф., Алматы, 11 ноября 2021 г. / [сост. К. М. Кильмакаев, отв. ред. Б. К. Султанов]. – Алматы : [НИИМиРС DKU], 2021. – 180 с. : ил., граф., схем., табл. – 200 экз. – ISBN 978-601-278-994-2.
Аннотация: Настоящий сборник подготовлен на основе докладов международной научной конференции «Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере», состоявшейся в Алматы 11 ноября 2021 г.

Данный научный форум был организован и проведен Институтом международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, ТОО «КННК Интернационал в Казахстане» («CNPC International Kazakhstan» Ltd), China Petroleum Daily, Экспертным клубом «Один пояс и один путь».

В работе конференции приняли участие казахстанские ученые и преподаватели ведущих казахстанских вузов – Казахстанско-Немецкого университета, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Казахстанского Национального университета им. аль-Фараби, Центра китайских исследований «China Center», и китайские эксперты и специалисты «CNPC International Kazakhstan» Ltd, Ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР, China Petroleum Daily.

В докладах участников конференции были рассмотрены основные аспекты взаимовыгодного нефтегазового сотрудничества Казахстана и Китая. Особое внимание было уделено деятельности в нашей республике ТОО «КННК Интернационал в Казахстане» и его вкладу в социально-экономическое развитие Республики Казахстан.

Сборник предназначен для историков, политологов, экспертов занимающихся проблемами международных отношений, казахстанско-китайского сотрудничества в нефтегазовой сфере, для преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также для читателей, интересующихся вопросами сотрудничества Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

100 лет Коммунистической партии Китая – годы борьбы и побед
100 лет Коммунистической партии Китая – годы борьбы и побед [Текст] : сб. материалов науч. конф., Алматы, 2 июня 2021 г. / [сост. К. М. Кильмакаев, отв. ред. Б. К. Султанов]. – Алматы : [НИИМиРС Каз.-Нем. ун-та], 2021. – 168 с. : граф. – 200 экз. – ISBN 978-601-7561-73-4.
Аннотация: 100 лет назад, летом 1921 года, в Шанхае крупнейшее событие мирового значения – состоялся Учредительный съезд Коммунистической партии Китая, провозгласивший своей целью построение социализма и коммунизма. В настоящее время Компартия Китая, Принявшая на вооружение теорию социалистической рыночной экономики, осуществляет строительство социализма с китайской спецификой. В результате Китай под руководством Коммунистической партии бедной и отсталой страны превратился в одну из ведущих стран мира, во вторую по величине экономику мира, в один из главных двигателей глобального экономического роста.

Настоящий сборник подготовлен на основе докладов научной конференции «100 лет Коммунистической партии Китая – годы борьбы и побед» состоявшейся в Алматы 2 июня 2021 г.

Данный научный форум был организован и проведен Экспертным клубом «Один пояс и один путь» совместно с Институтом международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета и Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Алматы.

В работе конференции приняли участие ученые и преподаватели ведущих казахстанских вузов и учреждений.

Сборник предназначен для историков, политологов, экспертов, занимающихся проблемами международных отношений, регионального сотрудничества и безопасности, для преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также для читателей, интересующихся вопросами сотрудничества Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

Коллективный сборник поэтического клуба литературы и книги «Талант-2021»
Коллективный сборник поэтического клуба литературы и книги «Талант-2021» [Текст]. – [Б. м.] : Изд. решения, 2021 – .

Вып.1 / авт. кол.: [А. Козлова, И. Демидов, Е. Скакунова [и др.]]. – 2021. – 82 с. – ISBN 978-5-0055-7717-7.

Аннотация: Поэтический коллективный сборник авторов современности из Казахстана и России. В сборнике представлена любовная, пейзажная, философская лирика.

Авторы первого выпуска: Алёна Козлова, Иван Демидов, Елена Скакунова, Кирилл Грановский, Айгуль Исмагилова, Елена Топорова, Полина Климова, Светлана Север, Марьям Зирайлаева, Евгения Юдина.

Эмре Ю. Таңдамалы өлендер
Эмре, Ю. Таңдамалы өлендер = Seckisi [Мәтің] / Ю. Эмре. – Нұр-Сұлтан : Foliant баспасы, [2021]. – 160 б. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-271-251-3.
Аннотация: ЮНЕСКО 2021 жылы өмірден озғанына 700 жыл толған, түрік тілі мен мәдиетінің ең көрнекі тұлғаларының бірі, ұлы ақын және ойшыл Юнус Эмре жылы деп жариялады. Осы орайда өлемнің түкпір-түкпірінде ақынды еске алуға арналған шаралар өткізілуде.

Юнус Эмре институты бар еңбегін жалпы адамзат баласыныңигілігіне арнаған шайыр Юнус Эмренің ХІІІ ғасырдағы «Ниситхаттар кітабы» және «Диуандағы» өлеңдерінің қазақ тіліндегі аудармасын және түрік тіліндегі түпнұсқасын ұсынып отыр.

Рамазанова Г. М. Гүл сезім
Рамазанова, Г. М. Гүл сезім [Мәтің] : [өлеңдер жинағы] / Г. М. Рамазанова. – Петропавловск : [Северный Казахстан], 2020. – 128 б. – 100 дана. - ISBN 978-601-7958-13-4.
Аннотация: Бұл кітапқа ұзақ жылдар бойы ұстаздық қызмет атқарып, саналы өмірін жас ұрпақты тәрбиелеуге арнаған Гүлшат Мүсілімқызының жүрек жарды өлендері топтастырылған. Өзің қоршаған өмірдегі, айналасындағы, қоғамдағы алған әсерлері мен сезімдерін қағаз бетіне түсірген ұстаздың тебіреніске толы жырлары иен сезімге толы сырлары оқырманды жыр айдынына жетелері сөзсіз.

Кітап жалпы оқырман қауымға арналған.

Әкімбеков С. М. Дала тарихы: Еуразия тарихындағы Шынғысхан мемлекетінің феномені
Әкімбеков, С. М. Дала тарихы: Еуразия тарихындағы Шынғысхан мемлекетінің феномені [Мәтің] / С. М. Әкімбеков. – Алматы : [ТОО «Ин-т Азиатских исследований»], 2021. - 668 б. : карт. – 2 000 дана. - ISBN 978-601-7550-08-0.
Аннотация: Кітап Еуразия тарихына арналған, ол өз маңызды сәттерді талдау арқылы қарастырылады. Автордың көзқарасы бойынша, біздің дәуірімізге дейінгі ІІІ Қытайдағы реформалар осындай сәттер ішінде болды, олар бірегей Қытай мемлекеттілігін құрып қана қоймай, Дала шекарасындағыкөшпенді империялардың пайда болуына тікелей себепші болды. Гоби шолінің ар жағында жатқан Монғолия аумағы бұл ұдерісте ерекше маңызға не болды. Дәл Осы жерде қытайға қарсылас басты көшпенді империялар құрылды және осы жерден олар өз ықпалын бүкіл Еуразия даласына таратты. Еуразия тарихындағы тағы бір маңызды сәт Моңғолияда Шыңғысхан мемлекетінің құрылуымен байланысты еді. Ол реформалар нәтижесінде пайда болды, соның аясында көшпенді тайпалар адалдығын қамтамасыз ету үшін олардың дәстүрлі шекаралары жойылды.

Ұзақ уақыттар бойы Еуразияның барлық көшпенділері моңғол мемлекеттері армиясының құрамына кірді, бұл бұрынғы тайпалардың жойылуына әкелді. Моңғол дәуірінде ке»бір тайпалар кірді де, кейбірі түгебейлі шықты. Кітапта, соңымен қатар, әтүрлі моңғол мемлекеттеріндегі үдерістер қарастырылған, нәтижесіндеолар жаңа халықтардың пайда болуына әкелді. Еуразия тарихындағы моңғол кезеңінің маңызды салдарының бірі орталықтандырылған империялық Ресей мемлекеттілігінің құрылуы еді. Бұл өз кезегінде жаулап алған барлық аумақтарға Қытай саяси ұйымының негіздерін таратуға тарысқан Моңғол империясынан мемлекеттік құрылым қағидаларын сіңіру нәтижесінде пайда болды. Жекелеген тарау автордың көзқарасы бойынша моңғол мемлекеттілігінің саяси дәстүріне тікелей қатысы бар қазақ жүздерінің шығу тегі туралы мәселеге арналған. Зерттеу жалпыға қолжетімді дереккөздері мен ғылыми әдебиеттер негізінде жүргізілді.

Кітап көпшілік оқырмандарға арналған.

Сохраните в памяти, потомки!
Сохраните в памяти, потомки! [Текст] : сб. военно-стат. и информ.-аналитических материалов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и участии в ней североказахстанцев / [сост. А. А. Корабельников] ; Сев.-Каз. обл. филиал Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов". - Петропавловск : [Северный Казахстан], 2021. - 104 с. : табл., ил., фотоил. - Библиогр.: С. 100.
Аннотация: Предлагаемый сборник военно-статистических и информационно-аналитических материалов "Сохранить в памяти, потомки!", приурочен к 25-летию выхода в свет достопамятного энциклопедического, эксклюзивного пятитомного издания "Книга памяти - Боздактар. Северо-Казахстанская область", посвящённого полувековому юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Его содержание интерпретировано в авторском изложении четверть века спустя, к 75-летию Великой Победы. Он предназначен прежде всего для представителей разных поколений североказахстанцев - потомков творцов той немеркнущей с годами Победы в жесточайшей из войн в истории человечества. Сборник рассчитан на широкий круг ветеранской общественности, лидеров молодёжных объединений, организаторов политико-воспитательных и культурно-массовых мероприятий военно-патриотической направленности в молодёжной среде, ветеранских пропагандистов, лиц, занимающихся историко-исследовательской работой.