Дары библиотеке

Лаумулин М. Т. Әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан. Шетелдік шығыстанудағы қазақтардың тарихын, мәдениетін және этнографиясын зерттеу
Лаумулин, М. Т. Әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан. Шетелдік шығыстанудағы қазақтардың тарихын, мәдениетін және этнографиясын зерттеу [Мәтің] / М. Т. Лаумулин ; ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ. – Нұр-Сұлтан : [ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ], 2019. – 472 б. : сурет. – 500 дана. – ISBN 978-601-7972-16-5.
Аннотация: «Әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан тарихы және Орталық Азия» деп аталатын (Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған) бұл ғылыми жұмыс – IV томдық монографияның кеңірек қаптылып, толықтырылып, қайта босылған, Қазақстанның тарихын, мәдениетін, этнографиясын жәнетіл білімін «батыс шығыстануындағы қазақтардың тарихы мен этнографиясын зерттеу» мақсатында жазылған өзектілігі жоғары еңбек.

Кітапта Орталық Азия және Ішкі Еуразияны зерттеу контексіндегі шығыстану мектептерінің қалыптасу мәселелері мен дамуы қарастырылады. Сонымен қатар, Орталық Азия тарихы бойыншаежелгі және ортағасырлық дереккөздер талданған, олар – Орталық Азия халықтары туралы ежелгі авторлардың деректері, автохтонды, ортағасырлық дереккөздер, мұсылмандық тарихнама, сонымен қатар, маңызды қытай дереккөздері. Еңбекте аймақтағы ортағасырлық тарихтың негізгі бағыттары айқындалып, номадизмнің тұжырымдамасы мен көшпенділердің мәдениеттануы, түркітану, алтайтану және аймақтағы көне, әрі ортағасырлық тарихтың тіл білімі, ең бірінші кезекте қыпшақтану (куманология) сияқты бағыттарды қосады.

Әсіресе батыстық шығыстанудағы қазақьардың тарихы мен этнографиясын зерделеуге ерекше назар аударылады. Мұнда кеңінен қарастырылған мәселелер: көне замандағы дереккөздер мен Жаңа дәуірдің қазақтары туралы деректер; еуропалық жиһанкездердің және ғалыидардың қазақтар мен Қазақстан туралы жазбалалары мен аймақта ғылыми жұмыс жүргізгендегі бақылау мәліметтері. Монография қазақ номадизмінің феноменін географиялық фактор және табиғи орта, әдеуметтік құрылым, саяси жүйе және қазақтардыңкөшпелі мәдениеті сияқты ғылыми мәселелер контексінде қарастырады.

Еңбекте Орталық Азияны зерттеу контексіндегі шығыстану мен саясаттанудыңөзара байланысымен сабақтастығы ұтымды көрсетіліп, Шығыс және Батыс клдерінде тарихи отанынан жырақты жүрген қазақтар туралы әдебиеттер ұсынылған.

Кітап тарих, тарихнама және шығыстану, халықаралық қатынастар, қауіпсіздік, геосаясат, саясаттану сынды бірқатар мамандықтарға арналған. Сондай-ақ, бұл монография шығыстану, тарих, саясаттану, халықаралық қатынастар факультеттері мен кафедраларынаоқу құралы ретінде пайдалануға да ұсыналады.

ULTTYQ KENES. Хроника. Особенности. Результаты
ULTTYQ KENES. Хроника. Особенности. Результаты [Текст] / [ред. кол.: З. К. Шаукенова, М. М. Нургалиева, А. С. Жолдыбалина [и др.]] ; КИСИ при Президенте РК. – Нур-Султан : [КИСИ при Президенте РК], 2020. – 212 с. : фотоил., табл., схем. – 500 экз. – ISBN 978-601-7972-29-5.
Аннотация: Данное издание посвящено деятельности Национального совета общественного доверия, созданного по инициативе Президента Республики Казахстан К. К. Токаева.

В работе представлен мировой опыт становления и институционализации диалога государства и общества, ретроспективный анализ деятельности различных консультационно-совещательных органов в Казахстане, хронологический порядок создания Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Рассмотрены состав, повестка заседаний, инициативы, пакет предлагаемых реформ в рамках работы Национального совета общественного доверия при Президенте РК.

Адресуется широкому кругу читателей.

Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы = Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества
Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы = Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества [Мәтің] : халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Мәскеу, 20 сәуір 2021 ж. / [ред. алқа: А. К. Аликберов, З. К. Шаукенова, Е. В. Тұқымов [және б. д.]] ; ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ. – Нұр-Сұлтан – М. : [ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ : Ресей ғылым академиясының Шығыстану институты], [2021]. – 193 б. : 16 б. фотосурет. – 500 дана. – ISBN 978-601-7972-70-7.
Аннотация: Жинақта «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы - Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества» атты Халықаралық ғылымитәжірибелік конференция қатысушыларының баяндамалары, сонымен қатар екі ел халықтарының арасындағы тарихи, мәдени және рухани байланыстардың, сондай-аққазіргі геосаяси үдерістердің контекстіндегі Қазақстан-Ресей қатынастарының маңызды мәселелеріне қатысты Қазақстын мен Ресейдің жетекшы-ғалымдары дайындаған баяндамалары ұсынылған.

2021 жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойыатап өтіледі. Бұл қорытындылар жасау мен өткен жолды ұғынудың маңызды кезеңі мен шебі болып табылады. қазіргі заман тарихы Қазақстан-Ресей ынтымақтастығының қарышты дамуы мен жоғары нәтижелілігі өзара құрмет, тең құқылық және стратегиялық әріптестік қағидаттарына негізделгенін көрсетті.

Басылым саясаттанушыларға, тарихшыларға, халықыралық қатынастармамандарына, сондай-ақ сарапшылар мен оқырмандардың кең ауқымына арналған.

Козыбаев И. М. «Большой террор» в Казахстане
Козыбаев, И. М. "Большой террор" в Казахстане [Текст] / И. М. Козыбаев. - Алматы : "Раритет", 2019. - 368 с. - 500 экз. - ISBN 978-601-250-310-4.
Аннотация: В монографии в общем контексте репрессивной политики рассмотрены карательные компании 1937-1938 годов в Казахстане. На богатом фактическом материале показан механизм массовых репрессий и деятельность советских органов госбезопасности.

Издание предназначено всем, кто интересуется историей Отечества.

Историк в меняющемся мире = Тарихшы және оның заманы
Историк в меняющемся мире = Тарихшы және оның заманы [Текст] : сб. док. и материалов / [сост.: И. М. Козыбаев, Ш. О. Тулеуова ; ред. кол.: Д. Ю. Абдукадырова, К. Ш. Алимгазинов, З. М. Толенова] ; Архив Президента Республики Казахстан. - Алматы : Раритет, 2021. - 480 с. : 16 л. фотоил. - Имен. указ.: с. 458-472. - 500 экз. - ISBN 978-601-250-314-2.
Аннотация: Сборник документов и материалов посвящен жизни и многогранной деятельности видного ученого-историка и общественного деятеля, академика Национальной академии наук Республики Казахстан Манаша Кабашевича Козыбаева (1931-2002). Привлечение широкого круга источников, в том числе архивных, отражает историю отечественной исторической науки, взаимоотношения науки, политики и идеологии. Основное внимание в сборнике уделено 90-м годам ХХ века, связанным с обретением Казахстаном государственной независимости.

Для историков и всех, интересующихся историей Казахстана.

Парасат биігі
Парасат биігі [Мәтің] / [құраст.: Е. Айдабосын]. – [Алматы] : [Принт-Плюс], [2021]. – 240 б. : фотосурет. – Рухани жаңғыру. – 500 дана. – ISBN 978-601-06-7607-7.
Аннотация: Бұл кітапқа қазақ журналистикасының жарық жұлдызы Бейсен Абайұлы Құранбектің әр жылдары газет-журналдарда жарық көрген сұхбаттары, ой-толғамдары мен журналистикатабалдырығын аттаған жылдары жазған мақалалары топтастырылып отыр.

Жинақ жас журналистер мен Бейсен Құранбекті құрметпен еске алушы қалың көпшілікке арналған.

Из истории Великой степи (последняя четверть XVIII в.)
Из истории Великой степи (последняя четверть XVIII в.) [Текст] : сб. док. / [сост. В. А. Сирик ; ред. кол.: З. Е. Кабульдинов, С. А. Асанов, А. К. Избаиров [и др.]] / МОН РК, Ком. науки, Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова. – Алматы : Литера-М, 2020. – 544 с. – (История и культура Великой степи). – Рухани жаңғыру. – 1 000 экз. – ISBN 978-601-80794-9-8.
Аннотация: В издании представлены документы по истории Великой степи в последней четверти XVIII века, раскрывающие политические, культурные, социально-экономические аспекты взаимоотношений народов сопредельных регионов России и Казахстана. В архивных материалах содержится переписка казахских владетелей с региональными властями по поводу решения насущных социально-бытовых проблем, запечатлен уникальный опыт взаимодействия региональных властей царского правительства с казахским населением.

В сборнике приведены документы, выявленные из фондов Исторического Архива Омской области, многие из которых не были ранее введены в широкий научный оборот и публикуются впервые.

Издание рассчитано на ученых-историков, преподавателей, докторантов, магистрантов, а также широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.

Национально-освободительное движение в Казахстане в XIX – начале XX вв.
Национально-освободительное движение в Казахстане в XIX – начале XX вв. [Текст] : сб. док. / [ред. кол.: З. Е. Кабульдинов, А. Ж. Каримсаков, Г. С. Жугенбаева [и др.]] / МОН РК, Ком. науки, Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова ; М-во культуры и спорта РК, Центральный гос. архив РК. – Алматы : Литера-М, 2020. – 544 с. – (История и культура Великой степи). – Рухани жаңғыру. – 1 000 экз. – ISBN 978-601-80794-8-1.
Аннотация: В издании представлены редкие архивные документы, раскрывающие малоизченные аспекты в истории национально-освободительного движения в Казахстане в середине XIX – начале ХХ вв. В сборнике опубликованы материалы, выявленные из фондов Центрального государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК), а также архивохранилищ зарубежных стран. Многие из представленных документов не были ранее введены в широкий научный оборот и публикуются впервые.

Издание рассчитано на ученых-историков, преподавателей, докторантов, магистрантов, а также широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.

Щепин Е. ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая всё не так
Щепин Е. ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая всё не так [Текст] / Е. Щепин. - М. : Альпина Паблишер, 2019. - 295 с. : ил., фотоил. - 3 000 экз. - ISBN 978-5-9614-1675-6.
Аннотация: Как построить большую продуктовую сеть, начав с маленького молочного киоска и не взяв ни одного кредита? Как вынырнуть из алого океана, погрузится в голубой и ежегодно увеличивать обороты вдвое? Как не утратить дух стартапа за 10 лет? Как управлять компанией в которой более 5000 сотрудников, без жестких приказов и регламентов, прописанных KPI и спланированного годового бюджета? Какими должны быть управленцы в такой компании? Как вообще подбирается команда, которую не хотят покидать?

Продуктовые сети "ВкусВилл" и "Избёнка" знакомы многим , их продукцию любят и рекомендуют друзьям. Компания ворвалась на рынок здорового питания и совершила революцию в розничной торговле. Книга Евгения Щепина, одного из ключевых сотрудников "ВкусВилла" - это честный рассказ об успехах и провалах компании, о планах и ожиданиях, об отношении к сотрудникам и покупателям и, конечно, о людях, без которых "ВкусВилл"никогда бы не стал таким, каким мы знаем его сегодня.

Мансуров Т. А. Преемственность, вызовы и интриги власти. Казахстан и мировые лидеры. Мировая история передачи власти и казахстанский опыт
Мансуров Т. А. Преемственность, вызовы и интриги власти. Казахстан и мировые лидеры. Мировая история передачи власти и казахстанский опыт [Текст] / Т. А. Мансуров. - М. : [Русский раритет], 2021. - 224 с. : 8 л. фотоил. - 1 000 экз. - ISBN 978-5-7034-0359-4.
Аннотация: Книга Таира Мансурова посвящена актуальной проблеме мирового значения - короткому и крайне напряженному моменту перехода властных полномочий от действующего руководителя к новому, именуемому в политологии "транзитом власти".

Предложена широкая панорама различных вариантов процесса, происходивших в Российской империи, СССР, Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Соединенных Штатах Америки, Сингапуре, Республике Казахстан.

Опыт Казахстана выведен как политический феномен: действующий президент уходит со своего поста и предлагает на свое место представителя следующего политического поколения.

Таир Мансуров, обладающий комплексным управленческим опытом регионального, международного, национального уровней (инженер-строитель, партийный руководитель, высокопоставленный сотрудник ЦК КПСС, губернатор, посол Республики Казахстан в Российской Федерации, Генеральный секретарь ЕврАзЭС), провел не имеющий аналогов практический анализ проблемы передачи власти.

Чайкин Г. Железный человек
Чайкин Г. Железный человек [Текст] / Г. Чайкин ; худож. Д. Парель. - [М.] : [Эксмо], [2020]. - 144 с. : ил., цв. ил. - (Marvel. Начало). - 4 500 экз. - ISBN 978-5-04-108423-3.
Аннотация:
Мерфи Ш. Бэтмен: белый рыцарь
Мерфи Ш. Бэтмен: белый рыцарь [Текст] / Ш. Мерфи ; [пер. А. Никитин]. - [СПб.] : [Азбука] : [Азбука-Аттикус], [2020]. - 232 с. : ил., цв. ил. - 3 000 экз. - ISBN 978-5-389-16985-2.
Аннотация:
Омское пространство Достоевского
Омское пространство Достоевского [Текст] / [авт.-сост. Л. П. Трубицина]. - Омск : [Омскбланкиздат], 2020. - 304 с. : фотоил., ил., цв. ил. - 1 000 экз. - ISBN 978-5-8042-0696-4.
Аннотация: Жизнь и судьба великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского связаны с Омском.

Альбом, посвящённый 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, отражает многие современные и исторические аспекты омских научных и творческих работ. Авторами публикаций являются учёные, краеведы, журналисты сотрудники музеев, библиотек, театров, представители общественных организаций, деятели культуры и искусства.

КазахMAN. Batyr
КазахMAN. Batyr [Текст] : вып. 2 / [авт. Б. Казыбек ; ред. Ч. Ондасынов]. - [Алматы] : [Bult Publishing House], [2020]. - 32 с. : ил. - 7 000 экз.
Аннотация:
ҚазақMAN. Batyr
ҚазақMAN. Batyr [Мәтің] ; шығ. 1 / [идеяның авт. Б. Қазыбек ; ред. Ш. Оңдасынов]. - [Алматы] : [Bult Publishing Hous], [2020]. - 32 б. : сурет. - 15 000 дана.
Аннотация: