Дары библиотеке

Н. Ә. Назарбаевтың «Ұлы Даданың жеті қыры» мақаласын жүзеге асыру аясындағы отан тарихындағы тұлғаның рөлі = Роль личности в истории отечества в рамках практической реализации статьи Н. А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» = The role of personality in the history of homeland in practical implementation of N. A. Nazarbayev’s article «Seven faces of the Great steppe»
Н. Ә. Назарбаевтың "Ұлы Даданың жеті қыры" мақаласын жүзеге асыру аясындағы отан тарихындағы тұлғаның рөлі = Роль личности в истории отечества в рамках практической реализации статьи Н. А. Назарбаева "Семь граней Великой степи" = The role of personality in the history of homeland in practical implementation of N. A. Nazarbayev's article "Seven faces of the Great steppe" [Мәтің] : Халықаралық ғылыми-теориялық конф. материалдарының жинағы / [құраст.: Б. К. Смагулов] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Баспасыз], 2019. - 470 б. : сурет., фотосурет. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - 1 000 дана. - ISBN 978-601-80794-5-0.
Аннотация: Жинаққа халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға қатысқан ғылыми-зерттеу институттары қызметкерлерінің, жоғары оқу орындары профессор-оқытушыларының, докторанттардың мақалалары енді. Конференцияның мақсаты - Ұлы Даланың тарихындағы біртуарадамдардың өмір жолына қатысты өзекті ғылыми мәселелерді талқылау, ұлы тұлғаныңтарихтағы рөлін айқындау, олардың қазақ халқына деген қызметін көрсету болып табылады.

В сборник вошли статьи ученых - сотрудников научно-исследовательских институтов, преподавателей вузов, докторантов, участвовавших в международной научно-теоретической конференции. Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов жизни великих личностей в истории Великой степи, определение роли великой личности в истории, пропаганда их деятельности широким слоям населения.

The collection includes articles by scientists - employees of research, university professors, doctoral students, who patricipated in the international scientific-theoretical conference. The aim of the conferenceis to discuss current issues of the life of great personalities in the history of the Great Steppe, to determine the role of a great personality in history, and to propagate their activities to the general public.

Нұртазин А. Өлеңдер жинағы
Нұртазин, А. Өлеңдер жинағы [Мәтің] / А. Нұртазин. - Петропавловск : [Северный Казахстан], 2023. - 340 б. : сурет., фотосурет., 1 б. портр. - ISBN 978-601-7958-49-7.
Аннотация: Данная книга - полный сборник произведений Ахметжана Нуртазина, в который вошли стихи, поэмы, шежіре,а также воспоминания его современников. Книга приурочена к 115-летию Народного акына.
Қазақстанның қазіргі заманғы тарих ғылымын қалыптастырудың ғылыми негізделген тұжырымдамасын әзірлеу = Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана
Қазақстанның қазіргі заманғы тарих ғылымын қалыптастырудың ғылыми негізделген тұжырымдамасын әзірлеу = Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана [Мәтің] : дөнгелек үстел отырысының материалдар (стенограмма) жинағы / [құраст.: А. Ж. Ғабдуллина, Т. М. Әминов, Б. Р. Шериязданов [ж.б.]] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты ; Мемлекет тарихы ин-ты. - Нұр-Сұлтан : [Баспасыз], 2021. - 416 б. : фотосурет., кесте. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - 150 дана. - ISBN 978-601-7342-62-3.
Аннотация: Жинаққа "Қазақстанның қазіргі заманғы тарих ғылымын қалыптастырудың ғылыми негізделген тұжырымдамасын әзірлеу" атты дөнгелек үстел отырысының материалдары енгізілді. Негізгі мәселелер Қазақстанның тарих ғылымын дамыту Тұжырымдамасы бойынша ғылыми қорытындысы толқылау аясында қарастырылды.

В сборник включены материалы заседания круглого стола на тему "Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана". Основные вопросы рассмотрены в контексте обсуждения научного заключения на Концепцию развития исторической науки Казахстана.

Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның тарих ғылымының дамуы = Развитие исторической науки Казахстана в годы независимости = Development of the historical science of Kazakhstan in the years of independence
Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның тарих ғылымының дамуы = Развитие исторической науки Казахстана в годы независимости = Development of the historical science of Kazakhstan in the years of independence [Мәтің] : дөңгелек үстелдің материалдар жинағы / [ред.: Ғ. М. Қарасаев, С. Е. Нурланова] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнолог. ин-ты ; Мемлекет тарихы ин-ты ; ҚР Ұлттық архиві. - Нұр-Сұлтан : [Баспасыз], 2021. - 412 б. : фотосурет. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - 150 дана. - ISBN 978-601-7342-55-5.
Аннотация: Жинаққа 2021 жылы 14 қазанда Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай Нұр-Сұлтан қаласында өткен Дөнгелек үстелдің материалдар жинағы материалдары топтастырылған.

В сборник вошли материалы Круглого стола посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан, состоявшегося 14 октября 2021 года в г. Нур-Султан.

The collection includes the materials of the Round Table held on October 14, 2021 in Nur-Sultan dedicated to the 30th anniversary of the independence of the Republic of Kazakhstan.

Лотман Ю. М. Семиосфера
Лотман, Ю. М. Семиосфера [Мәтің] / Ю. М. Лотман. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 640 б. ; кесте. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: б. 590-638. - 10 000 дана. - ISBN 978-601-7943-34-9.
Аннотация: "Семиосфера" - Ю. М. Лотманның семиотика теориясы мен методологиясын, семиосфера құрылымы мен ерекшеліктерін нақты мысалдармен түсіндіретін жетінші еңбегі. Бұл кітап оны Мәскеу - Тарту семиотика мектебі мен универсал семиотика теориясының негізін салушы ретінде әлемге танытты.

Автор оқулықта тілдердің жойылып кетпеуі мен үнемі қолданыста болуы үшін қажет коммуникация алғышаттарына тоқталады. Семиотика кеңістігін түгеллей бүтін бір жүйе немесе ағза ретінде қарастыруды ұсынады. Сонымен қатар семиосфераны сипаттайтын белгілерді, олардың қызметін, семиоткалық процестер мен семиозис құбылысын түсіндіреді. Семиосфераның ішкі құрылымы және заңдылықтарын, өзге де семиотикалық құбылыстарды жатық тілмен жеткізеді.

Кітаптағы монографиялар ("Мәдениет және жарылыс", "Ойшыл әлемдер ішінде"), әр жылдары жарық көрген мақалалар бүгінгі таңда қайтадан ғылыми қолданысқа еніп, гуманитарлық білім мамандарі үшін бағалы дүниеге айналды.

"Семиосфера" студенттер мен педагогтарға, мәдениет тарихшыларына, тіл мен әдебиет мамандарына және мәдениеттің сан қатпарлы құбылыстарына қызығушылық танытатын барлық зерттеушілер қауымына арналған.

Жаңа геосаяси жағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: сын қатерлері мен келешегі = Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы = The cooperation of Central Asia in the new geopolitical environment: challenges and opportunities
Жаңа геосаяси жағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: сын қатерлері мен келешегі = Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы = The cooperation of Central Asia in the new geopolitical environment: challenges and opportunities [Мәтің] : халықаралық конференциясы / ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ. - Астана : [ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ], 2022. - 316 б. : 16 б. фотосурет. - Библиогр.: б. 108, 218, 314. - 500 дана. - ISBN 978-601-80917-1-1.
Аннотация: Басылымда ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының ұйымдастыруымен өткен "Жаңа геосаясижағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: келешегі" атты халықаралық конференция материалдары жарияланган. Жинаққа конференцияға қатысушылардың Орталық Азия елді арасындағы ынтымақастықтыодан әрі дамытудың өзекті, оның ішінде сауда және көлік коммуникацияларын дамытуғы, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі тиімді байланыс тетіктерін анықтауға, сондай -ақ жаһандық сын-қатерлерді шешуге ортақ көзқарасты әзірлеуге арналған ой-түйендері топтастырылды.

Жинақ халықаралық қатынастар саласының мамандарына, саясаттанушыларға, мемелекеттік қызметкерлерге, сонымен қатар сарапшылар мен оқырмандардық кең аудиториясына арналған.

В издании опубликованы материалы международной конференции "Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы", организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК. В сборнике собраны тезисы участников конференции, посвященные актуальным вопросам дальнейшего развития сотрудничества между странами Центральной Азии, в том числе определению эффективных точек соприкосновения в сфере развития торговли и транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности, а также выработки общего подхода к решению глобальных вызовов.

Сборник предназначен для специалистов в области международных отношений, политологов, госслужащих, а также для широкой аудитории экспертов и читателей.

The materials of the international conference "Central Asian Cooperation in the New Geopolitical Conditions: Challenges and Prospects" organized by the Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of Kazakhstan were published in the publikation. The book contains abstracts of the conference participants devoted to the topical issues of further development of cooperation between the countries of the Central Asia, including the identification of effective points of contact in the development of trade and transport communicftions. food security, as well as the development of a common approach to the global challenges.

The collection is intended for experts in regional studies. political scientists, civil servants, as well as for a wide audience of experts and readers.

Хофманн С. Архитектура жұртшылықтың қатысуынан тұрады. Die Baupiloten әдістері мен жобалары
Хофманн, С. Архитектура жұртшылықтың қатысуынан тұрады. Die Baupiloten әдістері мен жобалары [Мәтің] / С. Хофманн. - [Алматы] : Urban forum press, [2023]. - 260 б. : сурет., фотосурет., кесте., карт. - Библиогр.: б. 258. - ISBN 978-601-7638-71-9.
Аннотация:
Самрат Ж. Өмір жолы — тар соқпақ. 1-ші т.
Самрат, Ж. Өмір жолы - тар соқпақ [Мәтің] / Ж. Самрат. - Қызылжар : Северный Казахстан, 2023 - .

1-ші т. - 2023. - 312 б. : 8 б. фотосурет. - 100 дана. - ISBN 978-601-7958-51-0.

Аннотация: Жазушы-журналист Жақсыбай Самраттың "Өмір жолы - тар соқпақ" атты бұл кітабы өзінің өмірі туралыжазылған мемуарлық шығарма. Солтүстік Қазақстанның бір түкпірінде туған азаматтың өмір жолы, бастан кешкен қызық та, қиын тағдыры елдегі өзгерістермен үйлесіп оқырманның қызығушылығын тудырары сөзсіз.
Республика Саха (Якутия). 100 = Саха Өрөспүүбүлүкэтэ. 100
Республика Саха (Якутия). 100 = Саха Өрөспүүбүлүкэтэ. 100 [Текст] / [сост.: А. А. Петров, А. И. Филиппова ; пер. на якут. яз.: В. Н. Луковцева, А. А. Васильевой]. - Якутск : Айнар, 2022. - 352 с. : ил., цв. ил., фотоил., портр. - К 100-летию Якутской АССР. - Библиогр.: с. 348-349. - Текст дан на рус. и якут. яз. - 6 000 экз. - ISBN 978-5-7696-6548-6.
Аннотация:
Бессмертный Максим
Бессмертный Максим [Текст] / [сост.: А. А. Захарова, Н. Н. Малышева] ; Муниципальное образование "Намский улус" Республика Саха (Якутия), Нац. арх. Республики Саха (Якутия). - Якутск : [ИЦ НБ РС (Я)], 2022. - 232 с. : ил., цв. ил., фотоил., схем., нот. ил. - К 100-летию Якутской АССР. - К 125-летию М. К. Аммосова. - 1 500 экз. - ISBN 978-5-471-00709-3.
Аннотация: Издание приурочено к 100-летию Якутской АССР и 125-летию М. К. Аммосова - славного сына якутского народа, видного государственного и политического деятеля Советского Союза, делегата XI, XIII. XIV. XVII съездов партии, члена ВЦИК и ЦИК СССР.

Книга состоит из двух разделов. В первый раздел включены статьи ведущих ученых и исследователей Якутии, Казахстана и Кыргызстана за период с 1960-х годов по настоящее время, раскрывающие многогранную деятельность М. К. Аммосова как крупного государственного, политического деятеля и выдающуюся личность.

Во втором разделе впервые собран большой информационный и познавательный материал об увековечивании имени М. К. Аммосова, а также о продолжении его рода, потомках, живущих сегодня в разных точках планеты.

Для широкого круга читателей.

Нюрбинский район: грани личностей
Нюрбинский район: грани личностей [Текст] : [кн.-альбом] / [авт.-сост. Б. Б. Борисов ; Адм. МР "Нюрбинский район"]. - [Якутск] : [РИО медиа-холдинг], [2022]. - 148 с. : ил., цв. ил., фотоил., карт. - К 100-летию Якутской АССР. - 700 экз. - ISBN 978-5-6044108-5-1.
Аннотация: Вы открыли книгу "Нюрбинский район: грани личностей", подготовленную коллективом Нюрбинского музея Дружбы народов им. К. Д. Уткина, посвященную 10-летию образования Якутской АССР. Это уже третья книга из серии о Нюрбинском районе, его истории и культуре. В ней приводятся многочисленные фотографии и архивные данные о выдающихся представителях народа саха, уроженцах Нюрбинского района, внесших свой достойный вклад в основы развития государственности Якутии и социально-экономическое развитие нашей родной республики.

Книга адресована широкому кругу читателей.

История города Якутска. День за днем. Год за годом…. 1632-1990. Ч. 1
История города Якутска. День за днем. Год за годом.... 1632-1990 [Текст] / [сост.: А. А. Захарова, А. А. Калашников]. - Якутск : [Лидер], 2022 -. - К 390-летию Якутска. - ISBN 978-5-6048354-5-6.

Ч. 1. - 2022. - 232 с. : ил., фотоил., портр. - Библиогр.: с. 230. - 800 экз.

Аннотация: Книга содержит краткое хронологическое изложение фактов и событий дореволюционной и отечественной истории г. Якутска - как столицы северного края с момента основания по 1990 г. - год принятия Декларации о Якутской Советской Социалистической Республики - Республики Саха, открывшей новую страницу истории республики и ее столицы. Издание приурочено к празднованию 390-летия со дня основания г. Якутска и рекомендовано широкому кругу читателей.
Хофманн С. Архитектура — это участие. Методы и проекты Die Baupiloten
Хофманн, С. Архитектура - это участие. Методы и проекты Die Baupiloten [Текст] / С. Хофманн ; [пер. с англ. яз. Д. Жетеева]. - [Алматы] : Urban forum press, [2023]. - 260 с. : ил., цв. ил., фотоил., табл., карт. - Библиогр. в примеч.: с. 258. - ISBN 978-601-7638-71-9.
Аннотация: Что именно означает партисипация или участие людей в проектах? Она отнимает или экономит время? Она тратит или экономит деньги? Где и когда подключается пользователь? Как желания пользователей становятся реальными пространствами? Какой эффект может иметь партисипация? Идентифицируют ли люди себя с новой архитектурой, если участвовали в проектировании? Помогает ли партисипация сплотить общество? Кто боится соучаствующего проектирования?

"Архитектура - это участие" предлагает возможные ответы на эти вопросы. Эта книга разделена на три части: вводная дает обзор исторических и современных стратегий по вовлечению людей в проектирование. Затем объясняются методы проектирования, которыми пользуется архитектурное бюро Die Baupiloten - они представлены как методические модули в виде инструкции к игре. Эти модули охватывают широкий спектр возможностей для вовлечения людей, которые прежде всего состоят из общения в определенной атмосфере или даже через нее. И наконец, в книге представлены международные проекты, спроектированные и построенные бюро Die Baupiloten на основе партисипаторных методов, или методов соучаствующего проектирования. Эти проекты показывают, как сложная архитектура, которую высоко ценят пользователи, может появиться благодаря их участию.

Мусульманские и православные миссионеры в Казахстане: деятельность и результаты (XIX — начало XX веков)
Мусульманские и православные миссионеры в Казахстане: деятельность и результаты (XIX - начало XX веков) [Текст] : док. и материалы / [сост.: З. Т. Садвокасова, Б. Т. Жанаев, М. Р. Сатенова [и др.]] ; МОН РК, Ком. науки, Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова. - Алматы : [Литера-М], 2021. - 528 с. : табл. - (Рухани жаңғыру). - Указ. имен: с. 497-503. - Указ. географ. названий: с. 504-512. - 500 экз. - ISBN 978-601-80856-2-8.
Аннотация: В сборнике представлены архивные документы и материалы, отражающие историю распространения православия на территории Казахстана, освещающие процесс укрепления социальной роли ислама в повседневной жизни казахов и политику российских колониальных властей против усиления позиций мусульманского духовенства в Степи. Отдельный блок архивных документов охватывает материалы о религии и быте мусульманского населения Казахстана в XIX - начале XX веков. В сборник вошли документы из фондов Центрального государственного архива Республики Казахстан, Государственного архива Оренбургской области, Национального архива Республики Башкортостан и Научного архива Русского географического общества (г. Санкт-Петербург). Кроме этого, включены труды и материалы дореволюционных авторов, затрагивающие отдельные аспекты освещаемой темы. Многие источники ранее не были введены в широкий научный оборот и публикуются впервые.

Издание рассчитано на ученых-историков, обществоведов, преподавателей, докторантов, магистрантов, а также на широкий круг читателей, интересующихся историей религий в Казахстане.

Жұмабай Шаяхметов және Қазақстанның 1940-960 жылдардағы қоғамдық-саяси өмірі = Жумабай Шаяхметов и общественно-политическая жизнь Казахстана в 1940-960-е годы
Жұмабай Шаяхметов және Қазақстанның 1940-960 жылдардағы қоғамдық-саяси өмірі = Жумабай Шаяхметов и общественно-политическая жизнь Казахстана в 1940-960-е годы [Мәтің] : Халықаралық ғылыми-практ. конф. мариалдар жинағы : 30 қыркүйек 2022 ж. / [құраст.: Д. Б. Касымов, Б. Қ. Смагулов] ; ҚР Ғылым және жоғары білім Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Баспасыз], 2022. – 156 б. : сурет., кесте. – Мақалалардың соңындағы библиогр. – Мәтін орыс және қазақ тілдерінде берілген. – 100 дана. – ISBN 978-601-08-0501-9.
Аннотация: Конференцияның мақсаты Қазақстанныңтарихандағы белгілі партиялық һәм мемлекеттік қайраткері Жұмабай Шаяхметовтың өмір жолына қатысты өзекті ғылыми мәселелерді талқылау, ұлы тұлғаның тарихтағы рөлін айқындау, олардың қазақ халық мүддесіне атқарған қызметін көрсету болып табылады.

Жинаққа Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға қатысқан ғылыми-зерттеу институттары қызметкерлерінің, жоғары оқу орындары оқытушыларының мақалалары енді.