Қазіргі заманғы ғылымиметриялық зерттеулер контексіндегі Қазақстанның тарих ғылымы = Историческая наука Казахстана в контексте современных наукометрических исследований = Historical science of Kazakhstan in the context of modern scientometric research

Автор:
Описание: Қазіргі заманғы ғылымиметриялық зерттеулер контексіндегі Қазақстанның тарих ғылымы = Историческая наука Казахстана в контексте современных наукометрических исследований = Historical science of Kazakhstan in the context of modern scientometric research [Мәтің] : тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары : [(10 қараша 2021 ж.)] : ҚР Білім және ғылым Министрлігі байқауынан тыс № OR 11465459 бағдарламалық қаржыландыру ғылыми-зерттеу жобасын іске асыру бойынша / [ред. Е. А. Әбіл] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты ; Мемлекет тарих ин-ты. – Нұр-Сұлтан : [Баспасыз], 2021. – 400 б. : сурет., фотосурет., кесте., схем., граф., диагр. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - Мәтін орыс және қазақ тілдерінде берілген. – 150 дана. – ISBN 978-601-7342-56-2.
Аннотация: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағына Қазақстандағы тарих ғылымының тәуелсіздік жылдарындағы дамуының көкейкесті мәселелері, оның қазіргі жағдайын талдау және осы ғылыми саланың жетістіктері мен перспективалық дамуы туралы отандық және шетелдіқ ғалымдардың ғылыми баяндамалары енгізілген. Қазақстан тарихы ғылымының сапалық ахуалы қазіргі заманғы ғылыми өлшемдік көрсеткіштерді қолдану негізінде қарастырылады.

Жинақ ҚР Білім және ғылым Министрлігінің «Қазақстандағы қазіргі заманғы тарих ғылымын қалыптастырудың ғылыминегізделген тұжырымдамасын әзірлеу» тақырыбына IRN OR 11465459 жобасын іске асыру аясында дайындалғын.

В сборник материалов Международной научно-практической конференции вошли научные доклады отечественных и зарубежных ученых по актуальным вопросам развития исторической науки Казахстана за годы независимости, анализу современного состояния, достижений и перспективного развития данной научной отрасли. Качественное состояние исторической науки Казахстана рассматривается на основе применения современных наукометрических показателей.

Сборник подготовлен в рамках реализации научно-исследовательского проекта ИРН OR 11465459 ПЦФ МОН РК по теме «Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана».

The collection of materials of the international scientific-practical conference includes scientific reports of domestic and foreign scientists on topical issues of historical science of Kazakhstan during the years of independence, the analysis of its current state, achievements and prospective development of this scientific field. The qualitative condition of historical science of Kazakhstan is examined on the basis of modern scientometric indicators.

The collection has been prepared with financial support of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, within the framework of state order on “Development of scientifically grounded concept of modern historical science of Kazakhstan” (IRN OR 11465459).

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова