Кеңес кезеңіндегі Қазақстанның аграрлық тарихының өзекті мәселелері: билік және қоғам = Актуальные проблемы аграрной истории Казахстана в советский период: власть и общество = Actual problems of agrarian history of Kazakhstan in the soviet period: power and society

Автор:
Описание: Кеңес кезеңіндегі Қазақстанның аграрлық тарихының өзекті мәселелері: билік және қоғам = Актуальные проблемы аграрной истории Казахстана в советский период: власть и общество = Actual problems of agrarian history of Kazakhstan in the soviet period: power and society [Мәтің] : Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. материалдарының жинағы. 25 мамыр 2021 ж. / [құраст.: К. К. Абдрахманова, А. Н. Қали] ; ҚР Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитеті, Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты ; Жас ғалымдар кеңесі. - Алматы : [Баспасыз], 2021. - 192 б. : кесте. - (Рухани жаңғыру). - Мақалалардың соңындағы библиогр. - Мәтін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде берілген. - 500 дана. - ISBN 978-601-7342-52-4.
Аннотация: Бұл жинақта "Кеңестік кезендегі Қазақстанның аграрлық тарихының өзекті мәселелері билік және қоғам" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары бар (25 мамыр 2021 ж.). Конференцияның мақсаты - қазақстандық қоғамның дәстүрлі құқұрылымының әлеуметтік-экономикалық трансформациясы үдерісінде билік пен қоғам арасындағы қарым-қатынас жағдайында кеңестік кезендегі Қазақстанның аграрлық тарихын зерттеудің өзекті мәселелерін анықтау. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағы мамандарға, жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, сондай-ақ көпшілік қауымға арналған.

Данный сборник содержит материалы международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы аграрной истории Казахстана в советский период: власть и общество" (25 мая, 2021 года). Цель конференции - выявление актуальных проблем в изучении аграрной истории Казахстана в советский период в контексте взаимоотношений власти и общества в процессе социально-экономической трансформации традиционной структуры казахстанского общества. Сборник преднозначен для специалистов в области гуманитарных наук, студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкой общественности.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова