Жаңа геосаяси жағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: сын қатерлері мен келешегі = Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы = The cooperation of Central Asia in the new geopolitical environment: challenges and opportunities

Автор:
Описание: Жаңа геосаяси жағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: сын қатерлері мен келешегі = Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы = The cooperation of Central Asia in the new geopolitical environment: challenges and opportunities [Мәтің] : халықаралық конференциясы / ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ. - Астана : [ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ], 2022. - 316 б. : 16 б. фотосурет. - Библиогр.: б. 108, 218, 314. - 500 дана. - ISBN 978-601-80917-1-1.
Аннотация: Басылымда ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының ұйымдастыруымен өткен "Жаңа геосаясижағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: келешегі" атты халықаралық конференция материалдары жарияланган. Жинаққа конференцияға қатысушылардың Орталық Азия елді арасындағы ынтымақастықтыодан әрі дамытудың өзекті, оның ішінде сауда және көлік коммуникацияларын дамытуғы, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі тиімді байланыс тетіктерін анықтауға, сондай -ақ жаһандық сын-қатерлерді шешуге ортақ көзқарасты әзірлеуге арналған ой-түйендері топтастырылды.

Жинақ халықаралық қатынастар саласының мамандарына, саясаттанушыларға, мемелекеттік қызметкерлерге, сонымен қатар сарапшылар мен оқырмандардық кең аудиториясына арналған.

В издании опубликованы материалы международной конференции "Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы", организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК. В сборнике собраны тезисы участников конференции, посвященные актуальным вопросам дальнейшего развития сотрудничества между странами Центральной Азии, в том числе определению эффективных точек соприкосновения в сфере развития торговли и транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности, а также выработки общего подхода к решению глобальных вызовов.

Сборник предназначен для специалистов в области международных отношений, политологов, госслужащих, а также для широкой аудитории экспертов и читателей.

The materials of the international conference "Central Asian Cooperation in the New Geopolitical Conditions: Challenges and Prospects" organized by the Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of Kazakhstan were published in the publikation. The book contains abstracts of the conference participants devoted to the topical issues of further development of cooperation between the countries of the Central Asia, including the identification of effective points of contact in the development of trade and transport communicftions. food security, as well as the development of a common approach to the global challenges.

The collection is intended for experts in regional studies. political scientists, civil servants, as well as for a wide audience of experts and readers.

Даритель: КИСИ при Президенте РК