Н. Ә. Назарбаевтың «Ұлы Даданың жеті қыры» мақаласын жүзеге асыру аясындағы отан тарихындағы тұлғаның рөлі = Роль личности в истории отечества в рамках практической реализации статьи Н. А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» = The role of personality in the history of homeland in practical implementation of N. A. Nazarbayev’s article «Seven faces of the Great steppe»

Автор:
Описание: Н. Ә. Назарбаевтың "Ұлы Даданың жеті қыры" мақаласын жүзеге асыру аясындағы отан тарихындағы тұлғаның рөлі = Роль личности в истории отечества в рамках практической реализации статьи Н. А. Назарбаева "Семь граней Великой степи" = The role of personality in the history of homeland in practical implementation of N. A. Nazarbayev's article "Seven faces of the Great steppe" [Мәтің] : Халықаралық ғылыми-теориялық конф. материалдарының жинағы / [құраст.: Б. К. Смагулов] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Баспасыз], 2019. - 470 б. : сурет., фотосурет. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - 1 000 дана. - ISBN 978-601-80794-5-0.
Аннотация: Жинаққа халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға қатысқан ғылыми-зерттеу институттары қызметкерлерінің, жоғары оқу орындары профессор-оқытушыларының, докторанттардың мақалалары енді. Конференцияның мақсаты - Ұлы Даланың тарихындағы біртуарадамдардың өмір жолына қатысты өзекті ғылыми мәселелерді талқылау, ұлы тұлғаныңтарихтағы рөлін айқындау, олардың қазақ халқына деген қызметін көрсету болып табылады.

В сборник вошли статьи ученых - сотрудников научно-исследовательских институтов, преподавателей вузов, докторантов, участвовавших в международной научно-теоретической конференции. Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов жизни великих личностей в истории Великой степи, определение роли великой личности в истории, пропаганда их деятельности широким слоям населения.

The collection includes articles by scientists - employees of research, university professors, doctoral students, who patricipated in the international scientific-theoretical conference. The aim of the conferenceis to discuss current issues of the life of great personalities in the history of the Great Steppe, to determine the role of a great personality in history, and to propagate their activities to the general public.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова