Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның тарих ғылымының дамуы = Развитие исторической науки Казахстана в годы независимости = Development of the historical science of Kazakhstan in the years of independence

Автор:
Описание: Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның тарих ғылымының дамуы = Развитие исторической науки Казахстана в годы независимости = Development of the historical science of Kazakhstan in the years of independence [Мәтің] : дөңгелек үстелдің материалдар жинағы / [ред.: Ғ. М. Қарасаев, С. Е. Нурланова] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнолог. ин-ты ; Мемлекет тарихы ин-ты ; ҚР Ұлттық архиві. - Нұр-Сұлтан : [Баспасыз], 2021. - 412 б. : фотосурет. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - 150 дана. - ISBN 978-601-7342-55-5.
Аннотация: Жинаққа 2021 жылы 14 қазанда Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай Нұр-Сұлтан қаласында өткен Дөнгелек үстелдің материалдар жинағы материалдары топтастырылған.

В сборник вошли материалы Круглого стола посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан, состоявшегося 14 октября 2021 года в г. Нур-Султан.

The collection includes the materials of the Round Table held on October 14, 2021 in Nur-Sultan dedicated to the 30th anniversary of the independence of the Republic of Kazakhstan.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова