Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзегеасыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің негізгі нәтижелері = Основные итоги разборки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего»

Автор:
Описание: Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзегеасыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің негізгі нәтижелері = Основные итоги разборки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего» [Мәтің] / [құраст. Қ. М. Мурзаходжаев] ; ҚР Ғылым және жоғары білім М-лігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Мадияр], 2022. – 376 б. : сурет., фотосурет., кесте. - Мақалалардың соңындағы библиогр. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-08-0504-0.
Аннотация: Бұл жинақта «Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзегеасыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің негізгі нәтижелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жинақталған. Конференция мақсаты – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған іс-шаралар шеңберінде Дүниежүзілік тарих контексінде қазақ халқының сан ғасырлық тарихы туралы жаңа тұжырымдамалық көзқарастар тұрғысынан объективті білімді қалыптастыру. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағы мамандарға, жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, сондай-ақ көпшілік қауымға арналған.

Данный сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции «Основные итоги разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего». Цель конференции – формирование объективных знаний с позиции новых концептуальных подходов о многовековой истории казахского народа в контексте всемирной истории. Сборник предназначен для специалистов в области гуманитарных наук, студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкой общественности.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова