С. Сәдуақасұлының қызметі және Қазақстан мен Орталық Азияның әлеуметтік-экономикалық дамуының тиімділігі: тарих және қазіргі заман = Деятельность С. Садуакасулы и эффективность социально-экономического развития Казахстана и Центральной Азии: история и современность

Автор:
Описание: С. Сәдуақасұлының қызметі және Қазақстан мен Орталық Азияның әлеуметтік-экономикалық дамуының тиімділігі: тарих және қазіргі заман = Деятельность С. Садуакасулы и эффективность социально-экономического развития Казахстана и Центральной Азии: история и современность [Мәтің] : атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конф. материалдарының жинағы : 6 қазан 2022 ж. / [құраст. З. Б. Байжуманова] ; ҚР Ғылым және жоғары білім М-лігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : Нұрлы Әлем, 2022. – 240 б. – Мақалалардың соңындағы библиогр. – 500 дана. – ISBN 978-601-205-733-1.
Аннотация: Бұл жинақта «С. Сәдуақасұлының қызметі және Қазақстан мен Орталық Азияның әлеуметтік-экономикалық дамуының тиімділігі: тарих және қазіргі заман» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары жарияланған. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері С. Сәдуақасұлының (1900-1933 жж.) өмірі мен қызметінің ақтаңдақтарын жаңа методологиялық тұрғыдан зерттеп, оның көп қырлы мұрасын түсіндіруде жинақтың алатын орны ерекше. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағы мамандарға, жоғарғы оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, жас ғалымдарға, сондай-ақ көпшілік қауымға арналған.

В сборнике опубликованы материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Деятельность С. Садуакасулы и эффективность социально-экономического развития Казахстана и Центральной Азии: история и современность». Издание представляет значимость в контексте исследования с новых методологических позиций «Белых пятен» биографии, активной деятельности и многогранного наследия выдающегося государственного и общественного деятеля С. Садуакасулы (1900-1933 гг.). Сборник предназначен для студентов в области гуманитарных наук, преподавателей высших учебных заведений, молодых ученых, студентов, а также широкой общественности.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова