Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Қ. Токаев Жолдауы. Жаңа жағдайғы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі