Н. Ә. Назарбаевтың «Ұлы Даданың жеті қыры» мақаласын жүзеге асыру аясындағы отан тарихындағы тұлғаның рөлі = Роль личности в истории отечества в рамках практической реализации статьи Н. А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» = The role of personality in the history of homeland in practical implementation of N. A. Nazarbayev’s article «Seven faces of the Great steppe»

Автор:
Описание:
Аннотация: