ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Қазақстандағы жаппай саяси қуған-сүргін құрбандарын ақтау мәселелері: Отандық және халықаралық тәжірибе = Вопросы реабилитации жертв массовых политических репрессий в Казахстане в 20-50 гг. ХХ века: Отечественный опыт и международная практика = Issues of rehabilitation of victims of mass political the rehabilitation of victims of mass political repressions in Kazakhstan in the 20-50s of the twentieth century: Domestic experience and international practice

Автор:
Описание:
Аннотация: