Сыздықназаров М. К. Қазқстанның үзіліссіз мемлекеттілігі тарих толқынында. XVI-XIX ғасырлардағы еуропалық және америкалық карталарындағы Қазақ Мемлекеті= Uninterrupted History of Natiomhood in Kazakhstan. The Kazakh State on European and American Maps of the XVI-XIX Centuries = Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков

Автор: Сыздықназаров Мұхит-Ардагер Қаржаубайұлы
Описание: Сыздықназаров, М. К. Қазқстанның үзіліссіз мемлекеттілігі тарих толқынында. XVI-XIX ғасырлардағы еуропалық және америкалық карталарындағы Қазақ Мемлекеті= Uninterrupted History of Natiomhood in Kazakhstan. The Kazakh State on European and American Maps of the XVI-XIX Centuries = Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков [Мәтің] : атлас / М. К. Сыздықназаров. – Brussels : [Басылымсыз], 2021. – 531 б. : фотосурет, карт. – ISBN 978-2-9602941-0-1.
Аннотация: Кітап Қазақ мемлекеті көрсетілгенжәне айқындалған еуропалық және америкалық ғалымдардың, картографтардың, географтардың, саяхатшылар мен дипломаттардың XVI-XIX ғасырлардағы 130 картасын ұсынады. Кітап автор-құрастырушының көп жылғы зерттеулерінің нәтижесі және олардың басым көпшілігі Қазақстанның ғылыми, мәдени, ақпараттық, айнамылына алғаш рет енгізіліп отырған бірегей қарталар мен атластарды қамтиды. Барлық қарталар толық жүйеленген деректермен, техникалық параметрлермен, толық автор сипаттамамен сүйемелденеді. Кітап қалың оқырмандарға арналған.

The book presents 130 maps of European and American scientists, cartographers, travelers and diplomats of the XVI-XIX centuries, where the Kazakh State is indicated and recorded. The book is a decade long research product of the author and contains unique maps and atlases, the vast majority of which are introduced into the scientific, cultural, informational circulation of Kazakhstan for the first time. All maps are accompanied by complete systematized data, technical parameters, detailed author descriptions. The book is addressed to a wide range of readers.

Книга представляет 130 карт европейских и американских ученых, картографов, географов, путешественников и дипломатов XVI-XIX веков, где указано и зафиксировано Казахское государство. Книга является результатом многолетних исследований автора-составителя и содержит уникальные карты и атласы, подавляющее большинство которых вводится в научный, культурный, информационный оборот Казахстана впервые. Все карты сопровождены полными систематизированными данными, техническими параметрами, подробными авторскими описаниями. Книга адресована широкому кругу читателей.

Даритель: Автордан