«Шығармаларьшың екі томдық толық жинағы»

Абай (Ибраһим) Кунанбайұлы. «Шығармаларьшың екі томдық толық жинағы»
Казақ халқының ұлы ақыны Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының екі томдық толық жинағын баспаға дайындау ұстінде бұрынғы басылымдарда айтылып жүрген ескертпелер ескерілді, жаңадан текстологиялық тсксерулср жүргізілді, ғылыми тұсініктер толықтырылып қайтадан жазылды.
Абай шығармаларының екі томдық толық жинағының бірінші томына ақынның 1855 жылдан 1896 жылға дейінгі өлеңдері мен аудармалары енгізілді.
Ссылка: http://elib.skolib.kz/pdf/Abai_t1.pdf
Ссылка: http://elib.skolib.kz/pdf/Abai_t2.pdf