Шот-Аман Уәлиханның шығармашылық мұрасы = Творческое наследие Шот-Амана Уалихана. III-ші т.

Автор:
Описание: Шот-Аман Уәлиханның шығармашылық мұрасы = Творческое наследие Шот-Амана Уалихана [Мәтің] ; 7 томдық / [құраст. Б. Ш. Уәлиханова ; әль-Фараби атындағы ҚазҰУ]. - Алматы : Қазақ университеті, 2022. - ISBN 978-601-04-5931-1.

ІII-ші т. - 136 б. : фотосурет., сурет., 1 б. фотосурет. - 40 дана. - ISBN 978-601-04-5928-1.

Аннотация: Бұл көптомдық басылым әлемге әйгілі қазақ сәулетшісі, белгілі қоғам қақайраткері, қаламы қарымды жазушы, публицист, драматург, ақын, Қазақстан Республикасының ұлттық жәдігерлері - Мемлекеттік Елтаңба мен ұлттық-мәдени бірегейліктің басқа да белгілерін жасаушы Шот-Аман Уәлиханның шығармашылығына арналған. Автордың ой пікірі мен оның жүзеге асуы, қазақ халық өнерінің негіздері, стильдері мен ою-өрнегін зерделеу тесілі - мұның бәрі тек мамандларды ғана емес, соныменқатар дарыны мен еңбекқорлығының арқасында Ұлы даланың мәлени қодына бүкіл әлемді тәнті еткен, тұтас туындыны жасаған суретшінің бай палитрасына қызығатын кез келген адамды таңғалдырып, өзіне баурап алады.

III томға бой көтерген сәулет ғимараттар, монументтер, ескерткіштер (мемориал кешендер) туралы материалдар, сондай-ақ Қазақстанның өткені, бүгіні мен болашағының тарихи маңызы бар оқиғаларын жүзеге асыру идеясын әйгілейтін ескерткіш жобалары енген.

Басылым көпшілік оқырманға арналған.

Данное многотомное издание посвящено творчеству выдающегося казахстанского архитектора с мировым именем Шот-Амана Уалихана, видного общественного деятеля, одинаково владеющим острым пером писателя и публициста, драматурга и поэта, создателя национальных реликвий Республики Казахстан - Государственного Герба и других знаков национально-культурной идентичности. Авторские идеи и их воплощение, манера исследования основ казахского народного искусства, стили и орнаменты - все это способ очаровать и увлечь не только специалистов, но и всех, кто интересуется богатейшей палитрой художника, своим талантом и трудолюбием заставившего весь мир восхищаться культурным кодом Великой степи.

В III том вошли материалы об осуществленных архитектурных зданиях, монументах, памятниках (включая мемориальные), а также проекты памятников, несших в себе идею воплощения исторически значимых событий прошлого, настоящего и будущего Казахстана.

Издание адресовано широкому кругу читателей.

Даритель: Уәлиханова Б. Ш.