Шот-Аман Уәлиханның шығармашылық мұрасы = Творческое наследие Шот-Амана Уалихана. II-ші т.

Автор:
Описание: Шот-Аман Уәлиханның шығармашылық мұрасы = Творческое наследие Шот-Амана Уалихана [Мәтің] ; 7 томдық / [құраст. Б. Ш. Уәлиханова ; әль-Фараби атындағы ҚазҰУ]. - Алматы : Қазақ университеті, 2022. - ISBN 978-601-04-5931-1.

ІI-ші т. - 274 б. : фотосурет., сурет., 1 б. фотосурет. - 40 дана. - ISBN 978-601-04-5929-8.

Аннотация: Бұл көптомдық басылым әлемге әйгілі қазақ сәулетшісі, белгілі қоғам қақайраткері, қаламы қарымды жазушы, публицист, драматург, ақын, Қазақстан Республикасының ұлттық жәдігерлері - Мемлекеттік Елтаңба мен ұлттық-мәдени бірегейліктің басқа да белгілерін жасаушы Шот-Аман Уәлиханның шығармашылығына арналған. Автордың ой пікірі мен оның жүзеге асуы, қазақ халық өнерінің негіздері, стильдері мен ою-өрнегін зерделеу тесілі - мұның бәрі тек мамандларды ғана емес, соныменқатар дарыны мен еңбекқорлығының арқасында Ұлы даланың мәлени қодына бүкіл әлемді тәнті еткен, тұтас туындыны жасаған суретшінің бай палитрасына қызығатын кез келген адамды таңғалдырып, өзіне баурап алады.

Екінші томға Шоқан Мақы, Ыдырыс, Тұрсын, Шот-Аман Уәлихандар жөніндегі мақалалар енді.

Басылым көпшілік оқырманға арналған.

Данное многотомное издание посвящено творчеству выдающегося казахстанского архитектора с мировым именем Шот-Амана Уалихана, видного общественного деятеля, одинаково владеющим острым пером писателя и публициста, драматурга и поэта, создателя национальных реликвий Республики Казахстан - Государственного Герба и других знаков национально-культурной идентичности. Авторские идеи и их воплощение, манера исследования основ казахского народного искусства, стили и орнаменты - все это способ очаровать и увлечь не только специалистов, но и всех, кто интересуется богатейшей палитрой художника, своим талантом и трудолюбием заставившего весь мир восхищаться культурным кодом Великой степи.

Во II том вошли статьи о Чокане, Макы, Ыдырысе, Турсине, Шот-Амане Уалихановых.

Издание адресовано широкому кругу читателей.

Даритель: Уәлиханова Б. Ш.