Нұрланова Наиля Қапенқызы

НҰРЛАНОВА Наиля Қапенқызы (20.12.1949. Петропавл қ.) – экон. ғыл. докт. (1999), проф. (2002). Еуразия Хатықар. экон. академиясының корр. мүшесі (1998). Алматы халық ш. ин-тын (1971) және аспирантурасын бітірген. 1976—81 ж. Еңбек ғыл.-зерттеу ин-тының Қазақ филиалында кіші ғыл. қызметкер, 1981 ж. Қазақ КСР ҒА Экономика ин-тында кіші ғыл. қызметкер, кейіннен аға ғыл. қызметкер, аймақ экономикасының мәселелері бөлімінің меңгерушісі, 1995 жылдан қазіргі уақытқа дейін ҚР Білім және ғылым мин-нің Экономика ин-ты директорының орынбасары. Нарықтық реформалар, аймақтық қайта құру, тұрақты әлеум.-экон. даму, т.б. мәселелерге арналған ғыл. іздсністерінің нәтижссі 130-дан аса ғыл. еңбектерінде жарияланған.

Шығ.: Формирования и использования инвестиций в экономике Казахстана.: Стратегия и механизм. А., 1998; Инвестиции на рынке ценных бумаг Казахстана: возможности. эффективность и риск. А., 1998: Региональная политика Республики Казахстан: экономический механизм реализации. А., 1998; Рыночная экономика Казахстана: проблемы становления и развития. Со 2-х томах, А., 2001.