Ұлы даланың көне сарындары. 2 т. = Древние мотивы Великой степи. Т. 2 = Ancient Motifs of the Great Steppe. Volume 2

Автор:
Описание: Ұлы даланың көне сарындары = Древние мотивы Великой степи = Ancient Motifs of the Great Steppe [Мәтің] : үш томдық / [ҚР Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитетінің тапсырысы бойынша шығарылды ; М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының, Ғылым кеңесі ұсынған]. - [Алматы] : [Brand Book], [2019 -]. Т. 2. Аспаптық көне сарындар. Дәстүрлі күй өнері = Древние инструментальные мотивы. Традиционное искусство кюйя = Ancient instrumental motifs. Traditional art of kuy / [Жауапты ред. А. Ж. Қазтуғанова]. - [2020]. - 1184 б. : ноталар + 1 CD-диск. - 10 000 дана. - ISBN 978-601-08-0111-0.
Аннотация: "Ұлы даланың көне сарындары" антологиясының екінші томына қазақтың көне аспаптары - шаң қобыз, саз сырнай, сыбызғы, қобыз, шертер, үш ішекті домбыра сарындары және аймақтық күйшілік өнеріндегі домбыраға арналған халық күйлері мен кәсібикүйші-композиторлардың туындылары кнгізілді. Ұлттық музыканың таңдаулы үлгілері белгілі өнерпаздардың орындауында нотаға түсіріліп, қазақ, орыс, алғыштын тілдеріндегі ғылыми-танымдық түсініктемесімен берілді.

Кітаптің аудиожазбасы мен электрондық нұсқасы QR код арқылы Интернет қолданушылардың баршасына қолжетімді болады.

Антология мектеп оқушылары мен оқытушыларына, орта және жоғары оқу орындарының студенттері мен профессорлық құрамына,ізденушілер мен ғалымдарға, дәстүр мен халықтық музыкалық мұраларға қызығушылық танытатын көпшілік қауымға арналған.

Во 2-й том антологии "Древние мотивы Великой степи" включены древние инструментальные напевы для шан кобыза, саз сырная, сыбызгы, кобыза, шертера, трехструнной домбры, произведения народных и профессиональных композиторов-кюйши, представляющие региональные домбровые традиции. Избранные образцы национальной музыки в интерпретации лучших традиционных исполнителей даны в нотных текстах и в сопровождении научных комментариев на казахском, русском и английском языках.

Аудиозапись и электронная версия книги с помощью QR-кода доступны пользователям Интернета.

Антология предназначена для школьников и педагогов, студентов и профессорско-педагогического состава средних и высших учебных заведений, молодых исследователей, ученых, а также широкой общественности, проявляющей интерес к традициям и наследию народа.

The second volume of the anthology "Ancient Motifs of the Great Steppe" includes ancient instrumental tunes for shan kobyz, cheese saz, sybyzgy, kobyz, sherter, three-string dombra, works of folk and professional composers-kuyshi, representing regional dombra traditions. Selected samples of national music interpreted by the best traditional performers are given in musical scores and accompanied by scientific commentaries in Kazakh, Russian and English.

The audio recording and electronic version of the book QR code is available to Internet users.

The anthology is intended for the students of the secondary schools, students and faculty of the secondary and higher educational institutions. applicants and researchers. who are involved in critics and educational activities, as well as publicity who are interested in traditions and national heritage.

Даритель: РГКП "Ин-т лит. и искусства им. М. О. Ауэзова" Ком. науки М-ва образования и науки РК