Әлімжанов Б. Жер иісі = Запах земли = The smell of the earth

Автор: Әлімжанов Баянғали
Описание: Әлімжанов, Б. Жер иісі = Запах земли = The smell of the earth [Мәтін] ; жыр кітабі - жиырма тілде ; [өлең, жыр, поэмалар] / Б. Әлімжанов. - Қарағанды : [Гласир], 2022. - 240 б. - Кітап қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде берілген. - ISBN 978-601-7655-48-8.
Аннотация: Бұл кітапта Баянғали Әлімжановтың поэтикалық туындылары жиырма тілде жарияланып отыр. Негізінен, әр тілде әр түрлі шығармалар аударылған. Тағы біререкшелігі - әлем халықтарына түгел түрік елдеріне арналған өлеңдері де бар. Адамзатқа үн қатқан қазақ ақынының ізгі жырларыдүниеге қанатын кең жаяр деп үміттенеміз.

Баянгали Алимжанов. Запах земли. Стихи, поэмы. На двадцати языках. В этой книге собраны поэтические творения Баянгали Алимжанова на двадцати языках. В основном, на каждый язык переведены разные произведения. Она интересна еще и тем, что сюда включены стихи о многих странах мира и о всех тюркских народах. Надеемся, что путь доброжелательных стихов казахского поэта, обращенных к человечеству, будет широким и светлым.

Bayangali Alimzhanov. The smell of the earth. Poems. In twenty languages. This book containsthe poetic creations of Bayangaly Alimzhanov in twenty languages. Basically, different works have been translated into each language. It is also interesting because it includes poems about many countries of the world and about all Turkic peoples. We hope that the path of the benevolent poems of the Kazakh poet, addressed to humaniti, will be wide and bright.

Даритель: Автордан