Әбеев Есқожа

ӘБЕЕВ Есқожа (1894, Үлкен Қараой а., қазіргі Солт. Қазақстан обл. Уәлиханов ауд. — 1985, сонда) — белгілі зергершебер. 1910—40 ж. өз ауылында етікші, ұста. 1940-44 ж. Кішкенекөл ауылында колхозшы, 1944-47 ж. кәсіпорын косіпші-лігінін торағасы, 1947—52 ж. Қызылту ауд. маіі зауытында үста, 1953—55 ж. Кішкенекөл орта мектебінде енбек понінің мүғалімі болған. Ә. коптеген зергерлік бүііымдар. осіресе әй-елдерге арналған бітезік. саки-на. сырға жасаған. Оның колы-нан шыккан бүйымдар обл. және респ. кормелерге талаіі мәрте койылған. 20-ғ. 80-жыл-дарында “Өнер” баспасынан шығарььтған “Казактьщ зергер-лік әшекейлері” кітабында ол ту-раты жан-жакты мағлүмат бе-рітген. Ә. зергерлік бүйымдар жасау онерін озінің балалары мен шокірттеріне үйреткен.

Қ.Муқанов